Aan de slag met Baseline 2!

Persoonsinformatiemanagement

In de kwaliteitsmonitor van maart, geleverd door RvIG, staan de eerste baseline 2 inconsistenties.Voor dat u aan het werk gaat is het van belang om onderstaande informatie eerst door te lezen.

Oude run

De getoonde baseline 2 fouten zijn van een run van augustus 2016! Het kan dus zijn dat betrokkene inmiddels niet meer in uw gemeente woont. U kunt de fout dan negeren. Het kan ook zijn dat de gerelateerde inmiddels in een andere gemeente woont dan waar die in het overzicht vermeld staat. Dit is geen probleem voor het oplossen van de inconsistentie  bij de betrokkene in uw gemeente. U kunt alsnog naar de fout kijken en eventueel oplossen. Het kan ook zijn dat de fout inmiddels al is opgelost. Ook dan kunt u de fout negeren. De volgende levering, via de kwaliteitsmonitor, van de Baseline 2 inconsistenties zal een recenter bestand zijn. 

Foutsoorten

In deze levering komen alleen nog de volgende 3 foutsoorten voor:

  • AV fouten, totaal 2251
  • KG fouten totaal 10633
  • AC fouten, alleen binnen de eigen gemeente, totaal 973.

De overige foutsoorten komen op een later tijdstip tijdens een nieuwe run. Het kan dus zijn dat u in deze run geen inconsistenties heeft, of alleen van één foutsoort. Voor de uitleg van de foutsoorten verwijzen wij u naar de FAQ

Advies afhandelen foutsoorten.

Wij adviseren u om te beginnen met de AC meldingen. Dit betreft namelijk de inconsistenties binnen uw eigen gemeente. Dus zowel de betrokkene als de gerelateerde zijn ingeschreven in uw gemeente.

Wanneer wel of niet actualiseren/corrigeren.

Alleen wanneer u er zeker van bent dar er een relatie is mag u actualiseren of corrigeren. Daarbij moet u rekening houden met uitzonderingssituaties, bijvoorbeeld adoptie en geslachtswijziging. Kijk hiervoor ook bij de FAQ. Op persoonslijsten die opgeschort zijn wegens overlijden mogen alleen actualisaties/correcties plaatsvinden die als ingangsdatum geldigheid een datum hebben die voor de datum opschorting ligt. Als de persoonslijst opgeschort is wegens emigratie en zich in de RNI bevindt, vult u in deze situatie het formulier ‘Verzoek wijziging BRP/plaatsing documentindicatie voor persoonslijsten van Niet-ingezetenen’ in op de website van RvIG. Ook in die gevallen waarin sprake is van een actualisatie of correctie waarvan de ingangsdatum geldigheid ligt na de datum van opschorting gebruikt u dit formulier. In dit geval voegt u ook het brondocument toe en plaatst RvIG een documentindicatie.

Geen inconsistentie

Het kan zijn dat de melding niet fout is omdat er geen relatie is tussen de personen of omdat er sprake is van een uitzonderingssituatie, bijvoorbeeld adoptie of geslachtswijziging. U kunt deze melding dan negeren. In de kolom onoplosbaar kunt u dan een vinkje zetten. Bij de volgende run blijft het vinkje zichtbaar. Als de persoonslijst naar een andere gemeente verhuist gaat het vinkje helaas niet mee. 

FAQ

Lees de FAQ goed door voordat u begint.

Helpdesk

RvIG stelt de Baseline 2 signalen beschikbaar voor gemeenten. De VNG en NVVB ondersteunen gemeenten bij het oplossen van de inconsistenties. Hiervoor is een helpdesk ingericht. U kunt contact opnemen met de helpdesk via deze website.

Bron: RvIG