Nieuwsbrief 3 Gemeenteraadsverkiezingen en raadgevend referendum 21 maart 2018

Verkiezingen

Deze nieuwsbrief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft tot doel u te informeren over kwesties die van belang zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen en het raadgevend referendum van 21 maart 2018.

1. Raadgevend referendum over de Wiv definitief
Er is beroep aangetekend tegen het besluit van de Kiesraad tot toelating van het definitieve verzoek tot het houden van een raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft dat beroep op 9 november jl. niet-ontvankelijk verklaard. Dat betekent dat vast staat dat er een referendum wordt gehouden over deze wet. Zoals eerder gemeld, vindt dit referendum plaats op 21 maart 2018, tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen. In 55 gemeenten zijn er geen gemeenteraadsverkiezingen, vanwege een eerdere of aanstaande herindeling.

2. Referendumkalender
Bij deze nieuwsbrief is een referendumkalender gevoegd, met daarin een aantal belangrijke deadlines die gelden voor de voorbereiding en organisatie van het referendum.

3. Kosten referendum
De rijksoverheid zal een vergoeding aan gemeenten verstrekken voor het organiseren van het referendum. Uitgangspunt voor het bepalen van de hoogte van de vergoeding vormt het onderzoek dat in 2016 is gedaan naar de kosten die gemeenten hebben gemaakt voor de voorbereiding en uitvoering van het raadgevend referendum van 6 april 2016 (het onderzoeksrapport vindt u hier) en het advies dat over dat onderzoek is uitgebracht door een onafhankelijk driemanschap, bestaande uit dhr. R.J.J.M. (Ralph) Pans, dhr. G.J. (Gert) Schutte en dhr. M.P. (Marcel) van Gastel (dat advies vindt u hier). Voor de gemeenten waar op 21 maart géén gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden (en die dus speciaal voor het referendum een stembusgang moeten organiseren) komt mogelijk een extra vergoeding beschikbaar. Zodra er meer duidelijk is over de hoogte en het moment van uitkering van de vergoeding, wordt u daarover geïnformeerd.

4. Stembureau-instructie
Half december zal de vernieuwde stembureau-instructie beschikbaar komen in de toolkit. Allereerst komt er weer de interactieve stembureau-instructie, bedoeld om stembureauleden in de gelegenheid te stellen de relevante stof te bestuderen en daarmee thuis te oefenen (onder meer door middel van vernieuwde testvragen). U wordt vriendelijk verzocht uw stembureauleden t.z.t. te wijzen op deze instructie. Verder zal er, net als in voorgaande jaren, een powerpoint-instructie komen, bestemd voor gemeenten, om daarmee (tijdens klassikale bijeenkomsten) de stembureauleden te instrueren. Ook zullen er weer brochures komen om te worden verspreid over de stembureaus (Stembureau-instructie voor de dag van de stemming en Brochure geldige identiteitsdocumenten). Een pdf-versie van deze brochures zal weer in de toolkit worden geplaatst, en per post zullen fysieke exemplaren van deze brochures aan de gemeenten worden verstuurd (zie ook de volgende paragraaf).

5. Gegevens i.v.m. versturen brochures
Bij deze nieuwsbrief is een bestand gevoegd met alle adresgegevens en aantallen brochures per gemeente. Kunt u nagaan of de gegevens voor uw gemeente nog actueel zijn en eventuele wijzigingen doorgeven via postbus.verkiezingen@minbzk.nl? Deze gegevens zijn van belang voor de toekomstige postzendingen van de Stembureau-instructie voor de dag van de stemming en de Brochure geldige identiteitsbewijzen.

6. Specificaties stempassen, kiezerspassen en volmachtbewijzen
De specificaties voor de stempassen, kiezerspassen en volmachtbewijzen (voor zowel de gemeenteraadsverkiezingen als het referendum) zijn naar verwachting begin december klaar. Net als vorig jaar wordt u hierover per brief geïnformeerd. U kunt daarna aan uw drukkers melden dat de specificaties zijn op te vragen bij BZK. BZK verstrekt aan de drukkers die zich melden een usb-stick met daarop alle voor het drukken van de passen benodigde gegevens. Bij de brief aan de gemeenten zal tevens een drukproef van de passen worden gevoegd. Die kunt u gebruiken om te controleren of de gebruikte kleuren overeenkomen met de passen die t.z.t. door uw drukker worden opgeleverd.

Als u vragen hebt over de komende verkiezingen, dan kunt u die stellen aan het Informatiepunt Verkiezingen, een gezamenlijk initiatief van de Kiesraad en het ministerie van BZK, via informatiepunt@kiesraad.nl en telefoonnummer 070-4267329.
Mocht u deze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen of wilt u een collega aanmelden, stuur dan een e-mail aan postbus.verkiezingen@minbzk.nl.