Terugblik op de NVVB-themamiddag over de toekomst van de BRP

Persoonsinformatiemanagement

Op 11 december 2018 vond een NVVB-themamiddag plaats over de toekomst van de BRP op de lange termijn. Eerder dit jaar had de NVVB een visiedocument aan het ministerie van BZK aangeboden waarin een aantal ideeën zijn geopperd. Deze themamiddag was een eerste aanzet om echt het gesprek aan te gaan met de leden en partners van de NVVB.

De deelnemers waren vertegenwoordigers van gemeenten, afnemers, BZK, VNG, NVVB-partners, -bestuurders en -medewerkers. Het programma was opgebouwd rond twee korte presentaties met daarop volgend discussieronden met vijf tafels aan de hand van stellingen.

In zijn openingswoord benadrukte NVVB vicevoorzitter, Henk van Dijkhuizen, hij dat burgerzaken vooral een vakdomein is waarbinnen het primair gaat om de vaststelling en vastlegging van identiteiten. De BRP is daarbij nu en straks onontbeerlijk. De functionele wensen moeten leidend zijn voor de techniek die daar vervolgens voor nodig is. Ook gaf hij aan dat het juridische stelsel van persoonsregistratie in feite dateert uit de 19 eeuw en de vraag rijst dan of dat nog wel past in een BRP van de toekomst. Steeds meer worden dienstverleningsprocessen digitaal en doorherziening van de verdeling van verantwoordelijkheden kunnen die processen effectiever en doelmatiger worden. Gemeenten, lees burgerzaken, zijn de belangrijkste schakel in de identiteitsketen en de BRP moet dat blijvend ondersteunen.

“We moeten ons de vraag stellen of de BRP één bron moet blijven of straks kan bestaan als stelsel van verschillende bronnen. Om de informatie eruit te kunnen halen voor de uitvoeren van overheidstaken of taken in het maatschappelijke belang, is nodig dat die bronnen gemeenschappelijk ontsloten kunnen worden”, aldus Henk van Dijkhuizen.

Je kunt het hele verslag van deze themadag lezen op onze site.