Uitslag enquête Denk mee over jouw NVVB van de toekomst

Algemeen

Eind 2018 is door de werkgroep Slagkracht van het NVVB-bestuur een enquête onder de leden uitgezet om mee te denken over de toekomst van de NVVB. De enquête is ingevuld door 167 respondenten. Wij danken iedereen voor het invullen van de enquête! De uitslag van de enquête is binnen de werkgroep Slagkracht geanalyseerd en heeft het volgende beeld opgeleverd.

Betrokkenheid

De leden van de NVVB voelen zich betrokken tot zeer betrokken bij de NVVB (71%). Veel leden zijn bereid om hun kennis & expertise in te zetten (73%). Hierbij spreekt het meeste aan om zitting te nemen in een werkgroep over een specifiek thema (61%) en/of het (re-)actief input leveren via een digitaal platform (60%). Minder animo is er voor het deelnemen aan een Ledenraad (18%), het organiseren van regionale activiteiten (15%) en/of lid zijn van het landelijk bestuur (13%).
De mate waarin leden zich vertegenwoordigd voelen door (interne) organen van de NVVB is gemiddeld genomen voldoende, maar kan zeker beter (waardering van een 6,06 voor het afdelingsbestuur tot een 6,64 voor het NVVB Adviesbureau).

Aanbod producten en diensten

De leden zijn tevreden tot zeer tevreden over de dienstverlening van de NVVB (waardering van een 7,6). De adviezen van het NVVB Adviesbureau en belangenbehartiging (bij VNG, ministeries en ketenpartners, beiden gewaardeerd met een 8,5) en de informatie en communicatie over het vakgebied (waardering van een 8,6) worden het meest gewaardeerd. De leden missen weinig tot geen taken die de NVVB moet oppakken of moet laten vallen. Wel zijn er veel suggesties gegeven met betrekking tot taken oppakken of laten vallen door de NVVB. Die worden intern bekeken, maar geven procentueel geen indicatie voor afwijking van de voorgelegde ‘denklijn’ over de toekomst van de NVVB.

Belangenbehartiging

De leden geven als totaalscore voor de mate waarin ze positief over de NVVB spreken een 7,7. Het behartigen van de belangen en het bepalen van de koers van de NVVB worden gezien als belangrijkste landelijke taken voor de NVVB. Het onderhouden van regionale netwerken en de ontmoeting tussen leden faciliteren worden gezien als belangrijkste regionale taken. De wijze waarop dit bestuurlijk en organisatorisch georganiseerd wordt leeft beperkt onder de leden, maar (digitale) betrokkenheid bij concreet beleid realiseren kan veel meerwaarde opleveren.

De werkgroep heeft zich op basis van de uitkomsten gericht op de realisatie van een compact bestuur en platte werkorganisatie, met meer mogelijkheden voor actieve bijdrage van de leden, (regionale) ontmoeting, duidelijke aanspreekpunten binnen de vereniging en behoud c.q. uitbouw van goede dienstverlening. Dit is samen met de uitslag van de enquête inmiddels door het Algemeen Bestuur vertaald in een voorstel voor een vernieuwde structuur van de NVVB. Dit voorstel wordt de komende maand in de commissies en met de afdelingsbesturen besproken. De uitkomsten hiervan leiden tot een definitief voorstel voor de Algemene Ledenvergadering in april.

De werkgroep Slagkracht bedankt nogmaals iedereen die de enquête heeft ingevuld en daarmee heeft geholpen om de slagkracht binnen de NVVB te versterken.

Resultaten enquête