Bestuurlijke boete

Met de nieuwe Wet basisregistratie personen (BRP) wordt een nieuw instrument geïntroduceerd voor de handhaving van de plichten die burgers hebben ten aanzien van de BRP, namelijk de bestuurlijke boete. Handhaven van deze burgerplichten kan slechts nog worden gesanctioneerd met een bestuurlijke boete. Het strafrecht is niet in de Wet BRP opgenomen. Elke gemeente kan haar eigen beleid hiervoor vaststellen. Het is wenselijk dat de toepassing ervan zoveel mogelijk op gelijke wijze plaatsvindt. De opgestelde handreiking beoogt gemeenten enige standaardisatie in de uitvoering van het sanctiebeleid te bieden. Het heffen van de bestuurlijke boete is geen doel op zich. Het is de bedoeling, dat die burgers aanzet tot het nakomen van verplichtingen die de Wet basisregistratie personen aan hen oplegt.

Lees de handreiking bestuurlijke boete online.