Schema gegevensverstrekking

Het schema:

Schema schriftelijke gegevensverstrekkingen BRP geactualiseerd
De Werkgroep Schriftelijke Verstrekkingen BRP is sinds het in werking treden van de Wet BRP continue bezig met bijhouden van alle ontwikkelingen op het gebied van gegevensverstrekkingen.Het schema schriftelijke gegevensverstrekkingen BRP is in september 2017 geactualiseerd.

De modelverordening gegevensverstrekking BRP staat op de website van de VNG.

Naast het schema gegevensverstrekkingen is een stroomschema gemaakt als hulpmiddel waarmee u kunt bepalen met welke categorie aanvrager u te maken heeft, en of gegevensverstrekking mogelijk is.

Wijzigingen in het schema

Enkele wijzigingen zijn redactioneel van aard. Verder zijn in deze versie van het schema de volgende onderdelen aangepast:

Voornemen stopzetting SILA verstrekkingen
Op pagina 4 is bij het onderdeel “Toelichting op het schema” het voornemen van de regering vermeld om op termijn de SILA verstrekkingen die via het BRP netwerk worden gedaan, te beëindigen.

Verwijdering rubriek “welke categorie” in alle schema’s
In alle schema’s is de rubriek “welke categorie” verwijderd, omdat uit de schema’s en wettelijke basis al blijkt om welk soort aanvrager het gaat. De verwijdering zorgt voor compactere, en overzichtelijkere schema’s.

Website register advocaten
In schema 2 is bij “Advocaten” het internetadres aangepast waar gecontroleerd kan worden of een advocaat op het Nederlandse tableau is ingeschreven.

Schema 3: bij gemeentelijke verordening aangewezen derden
In schema 3 is:

  • in de inleiding op het schema duidelijker aangegeven dat eerst gecontroleerd moet worden of de genoemde (voorbeeld) aanvrager is opgenomen in de eigen gemeentelijke verordening alvorens verstrekt wordt;
  • in de inleiding op het schema toegevoegd dat aan deze derden geen RNI uittreksel verstrekt mag worden door RNI-loketgemeenten;
  • zijn “Instellingen / organisaties ten behoeve van belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers” toegevoegd. U kunt hierbij denken aan de Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken Sjoa;
  • in de toelichting over buitenlandse verstrekkingen (indien vermeld in uw verordening), het advies opgenomen om in de gemeentelijke verordening  als aanvullende voorwaarde op te nemen dat de ingeschrevene bij dit soort verstrekkingen altijd eerst uitdrukkelijke schriftelijke toestemming verleent.

Schema 4: overige verstrekkingen
Bij verstrekking aan een “derde met voorafgaande schriftelijke toestemming” heeft de werkgroep een advies opgenomen om bij een schriftelijke toestemming die langer dan 6 weken voor de aanvraag is gegeven, de ingeschrevene te vragen of de gegeven toestemming nog steeds actueel en niet ingetrokken is.