Schema gegevensverstrekking

Schema schriftelijke gegevensverstrekkingen BRP geactualiseerd
De Werkgroep Schriftelijke Verstrekkingen BRP is sinds het in werking treden van de Wet BRP continue bezig met bijhouden van alle ontwikkelingen op het gebied van gegevensverstrekkingen.
Het schema schriftelijke gegevensverstrekkingen BRP is in december 2016 geactualiseerd.

Wijzigingen in het schema

Enkele wijzigingen zijn redactioneel van aard. Verder zijn in deze versie van het schema de volgende onderdelen aangepast:

Protocolleren
Op pagina 5 van het schema is bij het onderdeel “Protocolleren” verduidelijkt dat alle schriftelijke gegevensverstrekkingen geprotocolleerd moeten worden.

Verantwoordelijkheid RNI verstrekkingen
Op pagina 6 van het schema is bij “Verstrekking van gegevens over niet-ingezetenen” aangepast dat het College van Burgemeester en Wethouders van RNI gemeenten verantwoordelijk is voor gegevensverstrekkingen uit de RNI, en niet de Minister van Binnenlandse Zaken.

Leges verstrekkingen aan gerechtsdeurwaarders
Op pagina 10 is als toelichting op schema 1 aangegeven dat er kosteloos verstrekt moet worden aan gerechtsdeurwaarders.

Advocaten geen BSN!
Op pagina 11 is in schema 2 bij “Advocaten” duidelijk vermeld dat aan hen geen BSN nummers verstrekt mogen worden.

Financiële instellingen
Op pagina 13 is bij “Banken en ‘erfgenamen’” een extra toelichting opgenomen met advies vanuit de werkgroep over de verstrekking van gegevens van ‘erfgenamen’ als een financiële instellingen daar een verzoek voor indient.

Pensioenfondsen
Op pagina 22 stond abusievelijk in het schema 4 vermeld dat er bij gegevensverstrekking aan pensioenfondsen leges geheven zouden mogen worden. Dit is niet het geval omdat artikel 93 van de Pensioenwet kosteloze verstrekking voorschrijft. In het schema is nu opgenomen dat verstrekkingen aan pensioenfondsen kosteloos gedaan moeten worden.