Verklaring onder eed (of belofte)

De Verklaring onder eed (of belofte)

De doelstelling van de Basisregistratie Personen (BRP) is het verstrekken van persoonsgegevens aan overheidsorganen en derden die de gegevens nodig hebben voor het uitvoeren van hun taken. Afnemers van gegevens uit de BRP en anderen, die bij het uitvoeren van hun taken gebruikmaken van de BRP-gegevens, moeten op die gegevens kunnen vertrouwen. Daarom worden de BRP-gegevens ontleend aan zo sterk mogelijke brondocumenten. Burgers hebben de plicht deze te overleggen, maar als zij geen brondocumenten kunnen verkrijgen, biedt de verklaring onder eed of belofte (VOE) de mogelijkheid om toch gegevens over de burgerlijke staat te kunnen registreren in de BRP.

Onderstaand document is een praktische handreiking voor de ambtenaar Burgerzaken bij gebruik van de VOE.  

De verklaring onder eed (of belofte)