Digitale Agenda 2020

Dienstverlening en Informatiebeleid (commissie D&I) is sinds 2014 een volwaardige commissie van de VNG. Deze ‘upgrade’ zorgt ervoor dat er enkel nog bestuurlijke vertegenwoordiging aanwezig is in de commissie. Waar voorheen de NVVB deelnam, heeft ze nu een adviesrol richting deze commissie in het zogenaamde Uitvoeringsberaad (voorbereidend en adviserend orgaan van gemeentesecretarissen en de relevante koepels, waaronder de NVVB). De Digitale Agenda 2020 heeft de vorm van een collectieve digitale agenda dienstverlening en informatiebeleid 2020.

Samen doen wat samen kan.

De voorgestelde aanpak in de Digitale Agenda 2020 helpt gemeenten om hun rol op te pakken in de constant veranderende informatiesamenleving. De informatiesamenleving heeft zo’n impact op de bestuurlijke taakuitoefening, de interne werkprocessen en de gemeentelijke dienstverlening, dat wij alleen als gemeenten samen deze uitdagingen aankunnen. Collectief optreden maakt ons als gemeenten sterker en slagvaardiger. De NVVB ondersteunt het geformuleerde uitgangspunt, en ondersteunt en adviseert de commissie D&I en de Digitale Agenda 2020 op een aantal thema’s. De belangrijkste thema’s voor de NVVB zijn:

  • Besturing en financiering: waaronder vaststellen financieringsmodel en kaders voor nieuwe – overheidsbrede – financiering e-overheid;
  • Digitale Dienstverlening, informatievoorziening en bestuurlijke bewustwording: waaronder opstellen overheidsbreed programma voor de digitale dienstverlening en e-overheid ten behoeve van burgers en bedrijven 2017/2020;
  • Stelsel van basisregistraties: waaronder toezien op realisatie generieke stelselvoorzieningen, stimuleren gebruik stelselvoorzieningen en basisregistraties door gemeenten;
  • Informatieveiligheid en informatie-privacy: waaronder Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD);
  • Samenwerking en innovatie;
  • Juridische aspecten digitale overheid: waaronder onderzoek impact nieuwe digitale dienstverlening (Digitaal 2017) vanuit juridisch perspectief;
  • Big Data en Open Data.

Gelet op de afspraken in het nieuwe convenant tussen VNG, KING en NVVB zal de NVVB in relatie tot bovenstaande dossiers vooral een adviserende, verbindende, ondersteunende, uitvoerende en waar nodig initiërende rol vervullen. Wat betreft de aanverwante gremia, waarin soortgelijke onderwerpen of uitvoeringsgerelateerde projecten op de agenda staan, probeert de NVVB deze samen te brengen onder de paraplu die Digitale Agenda 2020 heet. Dit doet de NVVB in samenspraak met haar andere natuurlijke partners, zijnde de ministeries, Manifestgroep-partijen en verdere publieke (overheids)organisaties. Bij de besprekingen over de projectenlijst van de digitale agenda zal de NVVB daarop iedere keer relevante vraagstukken, verbeterwensen of noodzakelijke innovaties positioneren, zodat deze worden geadopteerd door de commissie D&I en de ALV van de VNG en dus door het gehele gemeentelijke domein.