eID en Digitale Identiteit

De overheid werkt aan een standaard voor de toegang tot online-dienstverlening vanaf 2017. De multi middelen aanpak van het Ministerie van BZK en EZ maakt het mogelijk dat burgers, consumenten en ondernemers op termijn beter en veiliger online met elkaar zaken kunnen doen.

Er wordt één standaard ontwikkeld voor online-identificatie en de uitwisseling van persoonlijke informatie. Betrouwbaarheid en de bescherming van privacy en persoonlijke gegevens zijn uitgangspunten voor de standaard. Veiligheid en gemak zijn de voornaamste doelen.

Middels pilots wordt het stelsel met zowel private als publieke middelen beproefd. Deze pilots zijn een belangrijke stap in de goede richting. De NVVB heeft een actieve, meer sturende rol bij de pilotactiviteiten en evaluatie van de uitkomsten, alsmede wat betreft de inrichtingskeuzes op lange termijn. In dit kader ondersteunt de NVVB de aan de pilots deelnemende gemeenten bij hun activiteiten en bij het kiezen van het meest geschikte dienstverleningsconcept.

De NVVB zet zich in voor een betrouwbare, toekomstgerichte oplossing, waarbij de burger zeggenschap krijgt over het gebruik van zijn of haar eigen gegevens door de overheid. We streven er bij voorkeur naar om lopende initiatieven te verbinden. Belangen behartigen van gemeenten doen we door een proactieve, verbindende en waar nodig coördinerende rol te vervullen. Vooral als het erom gaat het identiteitsvaststellingsproces te verbeteren én om een toekomstbestendige oplossing te kiezen aangaande de digitale identiteit. In dit traject heeft de NVVB nu een meer actieve en sturende rol dan vorig jaar.