Identiteitsfraude

De Kabinetsvisie Aanpak Identiteitsfraude is gericht op het ‘slim voorkomen en vlot herstellen’ van identiteitsfraude. Het kabinet streeft ernaar dat burgers alert en goed geïnformeerd zijn, zodat zij zich kunnen weren tegen pogingen tot identiteitsfraude. Dit vraagt om een integrale en informatie-gestuurde aanpak waarbij alle partners in de identiteitsketen de krachten bundelen. Gemeenten spelen hierbij een cruciale rol. De initiële vaststelling en vastlegging van de identiteit bij de eerste inschrijving vanwege bijvoorbeeld vestiging vanuit het buitenland of bij geboorte is een essentieel moment in de identiteitsketen. De verantwoordelijke medewerkers bij een gemeente moeten in ieder opzicht bij machte zijn om deze taak voor honderd procent correct uit te voeren.

De NVVB heeft de expertise om gemeenten bij de uitvoering te ondersteunen om identiteitsfraude te voorkomen. Daarbij werkt de NVVB nauw samen met de ketenpartners die zich ook bezighouden met het tegengaan van identiteitsfraude, zoals Vreemdelingenpolitie, Openbaar Ministerie, Koninklijke Marechaussee, IND, RDW, Ministerie van BZK, gemeenten en NVVB. De NVVB ondersteunt gemeenten door kennis te ontsluiten via het Dashboard Dienstverlening.

Ook hier kijkt de NVVB naar het grotere geheel: waar er raakvlakken zijn op het gebied van adres-gerelateerde fraude en identiteitsfraude, verbinden wij de overkoepelende thema’s en de betrokken partijen. Doel is om in deze beweging het dienstverleningsniveau niet uit het oog verliezen, maar te kiezen voor een juiste balans tussen dienstverlening en fraude-aanpak.