Identiteitsfraude

De Kabinetsvisie Aanpak Identiteitsfraude is gericht op het ‘slim voorkomen en vlot herstellen’ van identiteitsfraude. Het kabinet streeft ernaar dat burgers alert en goed geïnformeerd zijn, zodat zij zich kunnen weren tegen pogingen tot identiteitsfraude. Dit vraagt om een integrale en informatie-gestuurde aanpak waarbij alle partners in de identiteitsketen de krachten bundelen.

Gemeenten spelen hierbij een cruciale rol. De initiële vaststelling en vastlegging van de identiteit bij de eerste inschrijving vanwege bijvoorbeeld vestiging vanuit het buitenland of bij geboorte is een essentieel moment in de identiteitsketen. De verantwoordelijke medewerkers bij een gemeente moeten in ieder opzicht bij machte zijn om deze taak voor honderd procent correct uit te voeren.

De NVVB heeft de expertise om gemeenten bij de uitvoering te ondersteunen om identiteitsfraude te voorkomen. Daarbij werkt de NVVB nauw samen met de ketenpartners die zich ook bezighouden met het tegengaan van identiteitsfraude, zoals de AVIM (Politie, Afdeling Vreemdelingen, Identificatie en Mensenhandel), Openbaar Ministerie, Koninklijke Marechaussee, IND, RDW, Ministerie van BZK en gemeenten.

In elke politieregio ontstaat er een Werkgroep Tegengaan Identiteitsfraude (WTI). De NVVB heeft in 2016 het landelijke WTI geïnitieerd en is voorzitter van het landelijk overleg. De NVVB ondersteunt gemeenten en ketenpartners door middel van advies, kennisoverdracht en het bieden van hulpmiddelen. Zo is samen met ICTU het Expertisepunt Aanpak Fraude ontwikkeld waarbij deelnemers hun fraudesignalen kunnen uitwisselen, richtlijnen en andere hulpmiddelen kunnen downloaden en onderling kunnen discussiëren.

Ook hier kijkt de NVVB naar het grotere geheel: waar er raakvlakken zijn op het gebied van adres-gerelateerde fraude en identiteitsfraude, verbinden wij de overkoepelende thema’s en de betrokken partijen. Doel is om in deze beweging het dienstverleningsniveau niet uit het oog verliezen, maar te kiezen voor een juiste balans tussen dienstverlening en fraudeaanpak.