Reisdocumenten en rijbewijzen

Er zijn de komende jaren verschillende wijzigingen met betrekking tot reisdocumenten en rijbewijzen te verwachten, zoals in het aanvraag- en afgifteproces. De NVVB heeft afgelopen jaar namens alle gemeenten nadrukkelijk om eenduidigheid verzocht. De twee betrokken ministeries laten merken dat zij over innovatie, ontwikkelingen en (toekomstige) wijzigingen structureel contact willen hebben met de NVVB, en dat waar mogelijk de relevante keuzes en besluiten onderling afgestemd zijn. Doel is om beide processen zo veel mogelijk op elkaar af te stemmen om gelijksoortige (digitale) dienstverlening te bieden aan zowel de voor- als de achterkant van het proces.

In nauwe samenwerking met de RDW zal er invulling gegeven worden aan de ambitie wat betreft de digitalisering en modernisering van het aanvraag- en afgifteproces van rijbewijzen. Hierbij is het uitgangspunt dat binnen de bestaande pilots het aanvragen van een rijbewijs wordt gedigitaliseerd. De NVVB streeft vooral naar innovatie waarbij het gehele rijbewijzenproces bekeken wordt. Gemeenten die vooroplopen in innovatieve dienstverlening zijn hierbij betrokken. Hierbij is er nadrukkelijk een verbinding gelegd tussen de agenda van de NVVB en de Digitale Agenda 2020 van de VNG.

Naast structurele communicatie over relevante wijzigingen voor gemeenten adviseert de NVVB proactief bij wijzigingen en hebben we waar nodig een coördinerende rol. Daarnaast faciliteert de NVVB gemeenten bij het maken van keuzes op het gebied van plaatsonafhankelijke dienstverlening en strategische personeelsplanning. Denk hierbij aan een toolbox voor het aanbesteden van bezorgdiensten, uitvoeren van een aanvullend (leges)onderzoek in de vorm van een productiviteitsmeting voor reisdocumenten, en ondersteuning bij de verwachte reisdocumentendip vanaf 2019.