Adreskwaliteit en adres(gerelateerde)fraude

De Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) is inmiddels gegroeid tot een vaste samenwerking op zowel interbestuurlijk als intersectoraal niveau en leidt tot een verhoging van de adreskwaliteit in de BRP en verhoogt tevens de rechtmatigheid van adresgerelateerde regelingen. De landelijke aanpak is geborgd tot 2023. LAA focust zich ook op preventie en inbedding daarvan in processen. De preventie richt zich op meer bewustwording bij gemeenten, het ontwikkelen van risicoprofielen voor bijvoorbeeld het inschrijven in de BRP en onder andere onderzoek naar verbetering van wet- en regelgeving.

Het jaar 2019 staat in het teken van transitie. Het project LAA dat wordt uitgevoerd door ICTU zal na 2019 worden overgedragen aan de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). De landelijke aanpak wordt daardoor een reguliere en structurele taak voor RvIG samen met gemeenten en alle betrokken uitvoeringsinstanties.

De NVVB pakt een sterke adviesrol om de processen uitvoerbaar te houden voor gemeenten. Daarbij legt de NVVB ook steeds verbinding met andere projecten en initiatieven om processen te digitaliseren en/of de dienstverlening te verbeteren. De NVVB ondersteunt LAA bij het onderzoeken en ondersteunen van intergemeentelijke en binnengemeentelijke samenwerking.

Daartoe heeft de NVVB in goed overleg en samen met LAA het initiatief BSA (Binnengemeentelijke Samenwerking voor Adreskwaliteit) genomen. Binnen dit initiatief wil de NVVB nagaan welke activiteiten kunnen worden ontplooid om gemeenten verder te ondersteunen bij de organisatie van oppakken van LAA-signalen of zelf gegenereerde signalen. De NVVB betrekt hierbij andere koepelorganisaties en de VNG voor een insteek op bestuurlijk niveau.
De NVVB is sterk vertegenwoordigd bij LAA door actieve deelname aan de stuurgroep, het Operationeel Overleg en de tactische overleggroep ‘Overheidsbrede Samenwerking Adreskwaliteit’ (OSA), voorheen de ‘Gouwzee-groep’.