Adreskwaliteit en adres(gerelateerde)fraude

De BRP is een belangrijke basisvoorziening die de persoonsgegevens levert die nodig zijn voor tal van processen bij andere overheidsorganen en private partijen, mede op basis waarvan de burger krijgt waar hij recht op heeft. Bijvoorbeeld uitkeringen, toeslagen, zorg en veiligheid. De kwaliteit van de persoonsgegevens die worden vastgelegd – waaronder de adresgegevens- is daarom van groot maatschappelijk belang.

De NVVB besteedt veel aandacht aan een goede adreskwaliteit. Het voorkomen en het tegengaan van adres(gerelateerde) fraude is hier een onderdeel van. Als gegevensbeheerders staan gemeenten voor een steeds grotere uitdaging om goede kwaliteit te waarborgen. Hiervoor is samenwerking met andere partijen – waaronder andere gemeenten, ketenpartners en afnemers van de BRP – van groot belang. De Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) wordt de komende jaren ingezet om de adreskwaliteit in de BRP te bevorderen en de adresgerelateerde fraude te bestrijden. De NVVB participeert in de LAA op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau en treedt op als verbinder tussen diverse deelnemende partijen. De NVVB treedt op als belangenbehartiger waar het gaat om de rol van gemeenten op het gebied van adreskwaliteit en opsporen van adresfraude.

De NVVB vraagt meer aandacht voor het voorkomen van fraude, door de aandacht te verschuiven naar de voorkant van het proces. Zo is er in de PublieksAcademie een aparte opleiding Adresfraude ontwikkeld, om medewerkers optimaal op te leiden in hun vakgebied.

Naast de financiële baten voor gemeenten die uit de LAA voortkomen, vraagt de NVVB ook aandacht voor de maatschappelijke baten die voortkomen uit de aanpak. Dit zijn baten die meestal direct zichtbaar zijn in een gemeente, zoals minder problemen als gevolg van onderverhuur en overbewoning, betrouwbare informatie bij rampen en crisissituaties of meer signalen voor de inzet van zorg/hulpverlening.

Bij de activiteiten rondom de aanpak van adresfraude, waaronder huisbezoeken, komen gemeenten ook in aanraking met kwetsbare groepen met een hulpvraag. De NVVB wil zich ervoor inzetten dat gemeenten aandacht hebben voor deze kwetsbare groepen en in die gevallen meewerken aan oplossingen die leiden tot hulp in plaats van sec handhaving.

Wat hiermee samenhangt is dat de verschillende overheden, ook de verschillende kolommen binnen gemeentelijke organisaties, ook werkelijk als één overheid handelen en optreden. Hierin is nog veel te verbeteren. De NVVB zal ieder moment aan blijven grijpen om dit steeds voor het voetlicht te blijven brengen, ook in relatie tot onze andere kernactiviteiten.

In de kern gaat het om het vinden van de juiste balans tussen dienstverlening enerzijds en handhaving en fraudebestrijding anderzijds.