Elektronische Burgerlijke stand en Integratie Burgerlijke stand – Basisregistratie Personen

Na de invoering van de mogelijkheid om digitaal aangifte van overlijden te doen, volgen in 2016 de digitale kenbaarmaking van het voornemen een huwelijk of geregistreerd partnerschap aan te gaan. De Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand zal de komende tijd geheel, maar gefaseerd in werking treden. Hierdoor wordt het uiteindelijk ook mogelijk digitaal aangifte te doen van geboorte. De NVVB zet zich als belangenbehartiger in om te zorgen dat de implementatie van de nieuwe wettelijke mogelijkheden op een verantwoorde, financieel haalbare en gecoördineerde manier plaatsvindt, met gebruikmaking van zo veel mogelijk gestandaardiseerde toepassingen.

In de laatste fase van de invoering van de Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand zal de elektronische akte worden geïntroduceerd. De NVVB zou deze stap willen overslaan en de nieuwe BRP direct willen inzetten als authentieke registratie van de burgerlijke stand, naast de huidige reguliere functie van de BRP. Hiervoor is het nodig om de verantwoordelijkheidsverdeling te herzien. Dit vereist een fundamentele wijziging in de wetgeving (Burgerlijke Wetboek en Wet BRP). Immers, de burgerlijke stand gaat uit van een verantwoordelijkheid die in beginsel is gekoppeld aan de gemeente waar het rechtsfeit heeft plaatsgevonden. De huidige wet- en regelgeving van de BRP gaat uit van een verantwoordelijkheid gekoppeld aan de gemeente waar de ingeschrevene zijn adres heeft. Als deze fundamentele verschillen worden opgeheven, kunnen de burgerlijkestandregistratie en de basisregistratie personen samensmelten.

Indien deze ambitie op de korte termijn niet haalbaar blijkt, dan streeft de NVVB als belangenbehartiger naar de ontwikkeling van een elektronische akte die nauw aansluit op het gegevensmodel dat voor de nieuwe BRP is ontwikkeld. Hoe beter dat lukt, hoe kleiner de stap wordt naar een koppeling van gegevensopslag tussen enerzijds de elektronische akten van de burgerlijke stand en anderzijds de gegevensopslag van de BRP. Dit moet een stap zijn naar de volledige integratie van burgerlijke stand en BRP. Het uitgangspunt hierbij is dat, in de aanloop naar een integratie met de BRP, de burgerlijke stand de komende jaren verder zal moderniseren. Hierdoor kunnen alle verstrekkingen op termijn vanuit één enkele registratie plaatsvinden. De NVVB informeert gemeenten de komende jaren uitvoerig over alle ontwikkelingen op dit gebied, en zal zelf een leidende rol nemen bij een poging om de bovenstaande wensen van gemeenten te versnellen en aldus te realiseren.