Operatie BRP en het stelsel van basisregistraties

De komende jaren zijn veel ontwikkelingen te verwachten rondom de Operatie BRP binnen het stelsel van basisregistraties. De NVVB streeft ernaar dat alle gemeenten hiervan op de hoogte worden gehouden. Hiervoor intensiveert de NVVB haar communicatieactiviteiten en zal waar nodig, in samenwerking met betrokken partijen zoals KING, bijeenkomsten organiseren of helpen inhoud te geven om de ontwikkelingen nog beter te kunnen duiden. Als belangenbehartiger zet de NVVB zich in om de planning van de invoering van de BRP voor gemeenten realistisch en uitvoerbaar te houden. De NVVB ondersteunt in de ontwikkeling van de binnengemeentelijke persoonsinformatievoorziening en ondersteunt de boodschap dat alle gemeenten tijdig de koppelvlakken Levering en Bevraging van de centrale BRP-voorzieningen in gebruik nemen. Pas daarna kan een gemeente ook aansluiten voor de bijhouding van de BRP-gegevens.

Het standpunt van de NVVB is, dat bijhoudingen in de BRP door gemeenten plaatsonafhankelijk moeten kunnen plaatsvinden.

De NVVB beoogt een governance voor het beheer van de centrale voorzieningen van de BRP, die recht doet aan de verantwoordelijkheden die de minister van BZK en de colleges van B&W ten opzichte van elkaar hebben. Gemeentelijke en centrale voorzieningen vormen samen de BRP, zij kunnen niet zonder elkaar en wederzijdse prestatieverplichtingen behoren tot de gezamenlijke afsprakenset. In de nieuwe governance past een periodiek overleg tussen de verantwoordelijken voor deze voorzieningen. De NVVB zet zich in deze context dus in als belangenbehartiger en verbinder.

Volgens de planning kunnen de koplopergemeenten vanaf medio 2018 aansluiten op de centrale voorziening BRP met hun Burgerzakenmodules. Vanaf 2019 volgt de rest van de gemeenten. Samen met VNG/KING beheert de NVVB de specificaties voor de Burgerzakenmodules. Deze specificaties zijn bedoeld als beschrijving van de standaardfunctionaliteiten en helpen gemeenten bij aanbestedingen. Dit moet de gemeenten ondersteunen en sterker maken in hun rol als opdrachtgever. Daarnaast wordt nauw samengewerkt met VNG/KING voor onder meer het updaten van het ondersteuningsmateriaal voor gemeenten en het geven van voorlichting bij diverse gelegenheden. De NVVB zet zich in voor de uitvoerbaarheid van de regels en het scenario om als gemeente aan te kunnen sluiten op de centrale BRP-voorzieningen.