Persoonsinformatie beveiliging, kwaliteit persoonsinformatie en privacy

Persoonsinformatiebeveiliging

De NVVB besteedt de komende jaren aandacht aan de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) die in beheer is bij de Informatiebeveiligingsdienst Gemeenten (IBG). Dit bestaat uit het onder de aandacht brengen van de verdere ontwikkelingen en het creëren van bewustwording bij gemeenten en ketenpartners.

Kwaliteit persoonsinformatie

De NVVB ziet voor de burger een centrale rol in het beheer en de verstrekking van zijn eigen gegevens. De landelijke verkenningen op het gebied van 'regie op verstrekking van eigen gegevens' sluiten bij deze inzichten aan. De landelijke pilots via Qiy en Trust Tester worden door de NVVB waar nodig in praktische zin ondersteund. 

De kwaliteit van persoonsgegevens – en daarmee van persoonsinformatie – valt of staat met de kwaliteit van de uitvoerende mensen, degenen die hen aansturen of die het beleid bepalen. De NVVB draagt bij aan de ontwikkelingen van de digitale kluis, MijnOverheid.nl (waaronder de berichtenbox) en het werken op afstand met privacygevoelige gegevens.

De NVVB ondersteunt gemeenten en activiteiten om te komen tot een optimale betrouwbaarheid van de basisregistratie persoonsgegevens en het realiseren van verbeteringen wat betreft de beoordeling van brondocumenten. Naast de continue inzet van –reguliere- opleidingen en trainingen, en het doorontwikkelen van ondersteunende middelen voor gemeenten voor het beoordelen van buitenlandse brondocumenten, denkt de NVVB ook na over de vraag hoe we de kwaliteit verder kunnen versterken door de inrichting van intercollegiale samenwerking en/of organisatie van expertise die in het land aanwezig is.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken is in een groot aantal landen gestopt met het legaliseren van buitenlandse brondocumenten, waardoor men de beoordeling van de echtheid en inhoudelijke juistheid op een andere wijze zal moeten inrichten. De NVVB wil de fundamentele discussie voeren over hoe er met brondocumenten moet worden omgegaan. Daarbij stellen we de vragen: voldoet de huidige omgang met buitenlandse brondocumenten aan het beoogde resultaat en moet er niet, bij de geringste twijfel aan de echtheid of inhoudelijke juistheid, overgegaan worden op een andere verkrijgingswijze van persoonsgegevens voor opname in de BRP of voor beslissingen bij de burgerlijke stand? Daarbij wil de NVVB niet alleen naar de nationale werkwijze kijken maar ook het gesprek aangaan met collega’s in de andere Europese landen die de NVVB in EVS-verband ontmoet.

De NVVB onderkent dat door intergemeentelijke samenwerking de kwaliteit van procesuitvoering kan toenemen. Deze kenmerkt zich door bundeling van ervaring, expertise en capaciteit. Aldus kan er bij complexe processen – zoals bijvoorbeeld inschrijvingen in de BRP – kwaliteits- en efficiencywinst worden behaald.

In dit kader ondersteunt de NVVB de uitrol van de zogenoemde ‘BRP-inschrijfstraat’ in gemeenten waar een aanmeldcentrum is gevestigd voor asielaanvraag.

De NVVB wil met feitelijke ondersteuning tegemoet komen aan gemeenten met een AZC. Daarbij gaat het om het inschrijven van vluchtelingen in de BRP, maar ook om alle aanmeldcentra waar BRP-inschrijfstraten gevestigd zijn.

Privacy

In mei 2018 zal de Europese privacyverordening van toepassing zijn. Tot die tijd bereidt de Nederlandse overheid zich hierop voor. Gevolgen zijn er onder meer voor de Wet bescherming persoonsgegevens en de Wet Basisregistratie Personen. De NVVB zal samen met haar ketenpartners in kaart brengen wat de invoering van de nieuwe Europese regels voor het domein Burgerzaken allemaal betekent.