Persoonsinformatie beveiliging, privacy en kwaliteit persoonsinformatie

De NVVB besteedt de komende jaren aandacht aan de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) die in beheer is bij de Informatiebeveiligingsdienst Gemeenten (IBG). Dit bestaat uit het onder de aandacht brengen van de verdere ontwikkelingen en het creëren van bewustwording bij gemeenten en ketenpartners.

De NVVB ziet voor de burger een centrale rol in het beheer en de verstrekking van zijn eigen gegevens. De landelijke verkenningen op het gebied van 'regie op verstrekking van eigen gegevens' sluiten bij deze inzichten aan. De landelijke pilots via Qiy en Trus Tester worden door de NVVB waar nodig in praktische zin ondersteund. 

De kwaliteit van persoonsgegevens – en daarmee van persoonsinformatie – valt of staat met de kwaliteit van de uitvoerende mensen, degenen die hen aansturen of die het beleid bepalen. De NVVB draagt bij aan de ontwikkelingen van de digitale kluis, MijnOverheid.nl (waaronder de berichtenbox) en het werken op afstand met privacygevoelige gegevens.

De NVVB ondersteunt gemeenten en activiteiten om te komen tot een optimale betrouwbaarheid van de basisregistratie persoonsgegevens en het realiseren van een goede beoordeling van brondocumenten. De NVVB zet de komende jaren in op het gebied van brondocumenten, op basis waarvan colleges van B&W of ambtenaren van de burgerlijke stand gegevens registreren of beslissingen nemen. Hierbij hoort het doorontwikkelen van ondersteunende middelen voor gemeenten voor het beoordelen van buitenlandse brondocumenten. Buitenlandse Zaken stopt in een groot aantal landen met het legaliseren van buitenlandse brondocumenten, waardoor men de beoordeling van de echtheid en inhoudelijke juistheid op een andere wijze zal moeten inrichten. De NVVB wil de fundamentele discussie voeren over hoe er met brondocumenten moet worden omgegaan. Daarbij stellen we de vragen: voldoet de huidige omgang met buitenlandse brondocumenten aan het beoogde resultaat en moet er niet, bij de geringste twijfel aan de echtheid of inhoudelijke juistheid, overgegaan worden op een andere verkrijgingswijze van persoonsgegevens voor opname in de BRP of voor beslissingen bij de burgerlijke stand?

De NVVB onderkent dat door intergemeentelijke samenwerking de kwaliteit van procesuitvoering kan toenemen. Deze kenmerkt zich door bundeling van ervaring, expertise en capaciteit. Aldus kan er bij complexe processen – zoals inschrijving in de BRP of processen ter verkrijging van de Nederlandse nationaliteit – kwaliteits- en efficiencywinst worden behaald. In dit kader ondersteunt de NVVB de uitrol van de zogenoemde ‘BRP-inschrijfstraat’ in gemeenten waar een aanmeldcentrum is gevestigd voor asielaanvraag. De NVVB wil met feitelijke ondersteuning tegemoet komen aan gemeenten met een AZC. Daarbij gaat het om het inschrijven van vluchtelingen in de BRP, maar ook om Aanmeldcentra waar extra in te richten BRP-inschrijfstraten gevestigd zijn of worden.