Wet- en regelgeving

Bescherming persoonsgegevens

Voor overheden en bedrijven verandert er in 2016–2018 veel op het gebied van privacy en gegevensverwerking. Zeer waarschijnlijk treedt in die periode de nieuwe Europese Privacy-verordening in werking. De verordening bevat strengere regels met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens en geeft toezichthouders uitgebreidere sanctiebevoegdheden bij de overtreding hiervan. De NVVB wil de gevolgen voor gemeenten binnen het kader van haar missie en visie in beeld brengen, en gemeenten helpen om deze nieuwe regels te implementeren.

Evaluatie Wet BRP

Nog in 2015 start BZK met de evaluatie van de Wet BRP. Beëindiging van het onderzoek is beoogd vóór 1 maart 2016. De NVVB is hier nauw bij betrokken en zal ijveren voor een aantal verbeteringen. Speerpunten daarbij zijn onder andere:

  • Inschrijvingen als ingezetene, ook voor personen die kortverblijven in Nederland, zodat in beeld is op welk adres deze personen verblijven. De taken van de RNI-loketgemeenten worden hiermee vrijwel geheel afgeschaft. Ter ondersteuning van RNI gemeenten zal de NVVB inzichtelijk maken wat de consequenties zijn van dit speerpunt.
  • Herstel van de regels voor aangifte van vertrek, om daarmee een werkbaarder proces voor gemeenten en burgers te bewerkstelligen.
  • Oplossing vinden voor de registratie van onbekende geboortedata en onbekende nationaliteiten.
  • Plaatsonafhankelijke bijhouding beter mogelijk maken.

We volgen nauwlettend de (nationale) voorstellen die de processen van de achterban direct raken. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de herinrichting van de processen naturalisatie en optie. De NVVB treedt in dergelijke gevallen samen met of namens de VNG op als belangenbehartiger voor gemeenten, en richt zich op aspecten rond kwaliteit, financiën en praktische uitvoerbaarheid.

De NVVB heeft de komende jaren aandacht voor de praktische uitvoerbaarheid voor gemeenten ten aanzien van de plannen van de Europese Commissie. Er zijn vanuit Europa vernieuwingen te verwachten rond het afschaffen van legalisatievereisten binnen de Europese Unie. De implementatie van een goed werkend systeem binnen de EU is van belang voor de kwaliteit van onze persoonsinformatie.