Wet- en regelgeving

Bescherming persoonsgegevens

Voor overheden en bedrijven verandert er in 2017–2019 veel op het gebied van privacy en gegevensverwerking. Op 25 mei 2016 is de nieuwe Europese privacyverordening in werking getreden. Deze krijgt vanaf 25 mei 2018 directe werking en gaat boven nationale wetgeving. Tot die tijd geldt nog de Wet bescherming persoonsgegevens. De verordening bevat strengere regels met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens en geeft toezichthouders uitgebreidere sanctiebevoegdheden bij de overtreding hiervan. De NVVB wil de gevolgen voor gemeenten in relatie tot Burgerzaken in beeld brengen, en gemeenten helpen om deze nieuwe regels te implementeren. Daarbij werkt de NVVB nauw samen met de VNG, het ministerie van BZK en het ministerie van V&J. Het laatstgenoemde ministerie is verantwoordelijk voor de implementatie van de Europese privacyverordening, die zeker ook gevolgen zal hebben voor de Wet BRP.

Tussenevaluatie Wet BRP

In 2016 is de tussenevaluatie van de Wet BRP afgerond en de minister van BZK heeft één aanpassing medegedeeld aan de Tweede Kamer. Het gaat om het NVVB speerpunt over de procedure voor de aangifte van vertrek uit Nederland. Doel is het herstel van de regels voor aangifte van vertrek, om daarmee een meer werkbaar proces voor gemeenten en burgers te bewerkstelligen. Een consultatie over een concept wetswijziging wordt eind 2016 verwacht.

Momenteel schrijft de Wet BRP voor dat wanneer iemand vertrekt uit Nederland hij persoonlijk aan de balie van de gemeente aangifte moet doen wanneer op het adres nog iemand achterblijft. Als met de vertrekkende persoon ook minderjarige kinderen meegaan, dan moeten deze kinderen ook allemaal in persoon verschijnen wanneer er iemand blijft wonen op het adres.

Gevolg is dat een student die vertrekt en die mensen achterlaat op het adres waar hij woonde, dus ook persoonlijk moet komen om aangifte te doen.

Verder is het niet mogelijk om iemand te machtigen om aangifte van vertrek te doen. Onder de Wet GBA kon dat wel.

De Wet BRP die sinds 6 januari 2016 geldt, heeft op dit punt vervelende gevolgen voor gemeenten en burgers. De regels rondom vertrekaangifte zijn er bij amendement destijds ingekomen, waardoor ze nooit in een consultatie zijn voorgelegd. Het amendement beoogde met de aanpassing van het wetsvoorstel uithuwelijking en gedwongen achterlaten te bestrijden. Van enig effect is echter nooit gebleken. De wetgever is voornemens de zaak terug te draaien op basis van de tussenevaluatie die op aandrang van de NVVB is gehouden.

Europese verordening openbare akten (Legalisatieverordening)

De NVVB heeft de komende jaren aandacht voor de praktische uitvoerbaarheid voor gemeenten ten aanzien van de plannen van de Europese Commissie. Zo is er de nieuwe Legalisatieverordening die gaat over het gebruik van openbare akten waarbij dan geen legalisatievereisten meer gelden binnen de Europese Unie. Dit is door de NVVB ook een gespreksonderwerp binnen de EVS. De implementatie van een goed werkend systeem binnen de EU is van belang voor de kwaliteit van onze persoonsinformatievoorziening.

Vermelding van sekse bij dienstverlening

De NVVB zal gemeenten adviseren om de vermelding van de sekse in formulieren en verklaringen zoveel mogelijk te voorkomen in navolging van de gemeente Amsterdam. De NVVB zal meewerken aan overleggen hierover waarbij ook de vraag op tafel zal liggen of de registratie van dit gegeven nog wel gewenst of noodzakelijk is.

Overig
We volgen nauwlettend de voorstellen van de Rijksoverheid die de processen bij de gemeenten direct raken. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de herinrichting van de processen naturalisatie en optie. De NVVB treedt in dergelijke gevallen samen met of namens de VNG op als belangenbehartiger voor gemeenten, en richt zich op aspecten rond kwaliteit, financiën en praktische uitvoerbaarheid.