Geen adres meer in verwijsgegevens vanwege LO 3.8

Persoonsinformatiemanagement

Op de site van het Agentschap BPR is het volgende bericht:

“Een aantal gemeenten heeft ons erop attent gemaakt dat zij niet volledig zijn voorbereid op de invoering van LO 3.8. Met name het vervallen van een deel van de verwijsgegevens (adres en locatie) bij een intergemeentelijke verhuizing geeft problemen in gekoppelde systemen.
Na onderzoek en het afwegen van verschillende alternatieven hebben wij geconcludeerd dat uitstel risicovol en onvoldoende beheersbaar is. Wij hebben daarom moeten besluiten NIET tot uitstel van de invoering van LO 3.8 over te gaan. De invoeringsdatum blijft dus als gepland 1 oktober 2012. Wij wijzen u erop dat de actuele adresgegevens natuurlijk altijd kunnen worden opgevraagd in GBA-V.”
Aldus BPR.

Het ontvangen van informatie over een verhuizing van een burger naar een andere gemeente, zal de trigger zijn om, indien dat nodig is, via een raadpleging in GBA-V het nieuwe actuele adres te achterhalen. Dat betekent mogelijk meer werk waarvan de NVVB hoopt dat hiervoor snel een handige geautomatiseerde oplossing voor kan worden gebruikt. Vooruitlopend op die oplossing adviseert de NVVB gemeenten om te inventariseren op welke wijze tot nu toe de adressen uit de verwijsgegevens door binnengemeentelijke afnemers zijn gebruikt.