WBN's

Wijzigingsbesluiten van de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 (WBN)


De WBN staat bij meerdere kennisbanken gepubliceerd. Hieronder vind je een overzicht. De kennisbanken zijn alleen te raadplegen met een acount. 

Indien je geen toegang hebt tot een van deze kennisbanken, kun je de WBN raadplegen via de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden.

2021/5

Dit verzamel WBN treedt op 1 oktober 2021 in werking. Het bevat onder andere de volgende wijzigingen:

 • Bij de toelichting op artikel 4, lid 2 RWN is de uitspraak van de Raad van State opgenomen dat kind dat uit een bigaam huwelijk is geboren en alsnog erkend is door een bigaam gehuwde man, niet nietig is. Het kind is daardoor Nederlander geworden. Op grond van artikel 1:204 BW is strijd met de openbare orde geen nietigheidsgrond.
  Dit betekent niet dat een ABS verplicht is een bigaam gehuwde man tot erkenning van zijn kind, dat uit een bigaam huwelijk is geboren, toe te laten. Hij kan dit weigeren op grond van de openbare orde (artikel 1:18 en 18c BW).
 • In de toelichting op artikel 8, lid 1, onder b RWN zijn aan de vergunningen die rechtmatig verblijf aantonen, ook de twee vergunning voor Britten op grond van het terugtrekkingsakkoord toegevoegd. En er wordt in paragraaf 3.4.4 uitleg gegeven over deze vergunningen.
 • Aan de toelichting op artikel 8, lid 1, onder b RWN is een paragraaf 3.4 (met subparagrafen) toegevoegd over het EU-verblijfsrecht en de verschillende verblijfsrechten van familielid-derdelanders (zonder EU/EER/Zwitserland nationaliteit). Deze verblijfsrechten zijn uitgelegd en verduidelijkt. Familieleden-derdelanders moeten hun verblijfsrecht aantonen met een verblijfsdocument. Ook is aangegeven wanneer tegen het verblijf voor onbepaalde duur bedenkingen bestaan. Dit is onder andere het geval als de persoon zijn verblijfsrecht ontleend aan een minderjarig kind.
 • Bijlage 1 bij artikel 8, lid 1, onder b RWN zijn aangepast. In bijlage 7 zijn alle EU-verblijfsrechten en bewijsmiddelen verblijfsrecht opgenomen. Ook is aangegeven of er wel of geen bedenkingen tegen het verblijf voor onbepaalde duur bestaan. 
 • De evenredigheidstoets (Tjebbes arrest) is beschreven bij de toelichting op artikel 15, lid 1, onder a RWN. In de toelichting op artikel 14, lid 6, 15, lid 1, onder c, 16, lid 1, onder a, c, d en e RWN wordt naar die paragraaf verwezen.
 • Model 1.29 is gewijzigd. De politiesystemen van de politie heten anders en het afhandelen van de aanvragen over de openbare orde is gecentraliseerd. De aanvraag moet daarom aan de korpschef van de Landelijke Politie worden gericht. Ook is er een e-mailadres voor deze aanvragen.

 

2021/4

Dit WBN bevat de nieuwe landenlijst. Deze nieuwe landenlijst treedt op 30 augustus 2021 in werking. De informatie van 9 landen is gewijzigd:

 • Bahama's: Vanaf 18 jaar kan afstand worden gedaan en vanaf 18 jaar moet de afstandsverklaring worden ondertekend. Dit was vanaf 21 jaar.
 • Ecuador: Tot Ecuadoriaan genaturaliseerden kunnen afstand doen van de Ecuadoriaanse nationaliteit. Andere Ecuadorianen kunnen geen afstand doen. Daarom moeten alle burgers van Ecuador een afstandsverklaring ondertekenen. De IND zoekt dan uit hoe de burger de nationaliteit heeft verkregen en of hij afstand moet doen.
 • Georgië: Burgers kunnen om behoud van de Georgische nationaliteit vragen. Daarom moeten zij voortaan model 1.14-1b/ 2.5 ondertekenen.
 • Libië: Burgers kunnen om behoud van de Libische nationaliteit vragen. Daarom moeten zij voortaanmodel 1.14-1b/ 2.5 ondertekenen.
 • Mexico: Mexicaan door geboorte kunnen afstand doen van de Mexicaanse nationaliteit. Tot Mexicaan genaturaliseerden verliezen de nationaliteit automatisch als ze een andere nationaliteit verkrijgen. Daarom moeten alle Mexicanen een afstandsverklaring tekenen. De IND zoekt dan uit hoe de burger de nationaliteit heeft verkregen en of hij afstand kan doen.
 • Oeganda: Burgers kunnen om behoud van de Oegandese nationaliteit vragen. Daarom moeten zij voortaan model 1.14-1b/ 2.5 ondertekenen.
 • Sri Lanka: Burgers kunnen om behoud van de Sri Lankaanse nationaliteit vragen. Daarom moeten zij voortaan model 1.14-1b/ 2.5 ondertekenen.
 • Tjadzjikistan: Burgers moeten na het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit een certificaat van verlies aanvragen bij de Ambassade. Het wel of niet aanvragen heeft geen gevolgen voor het automatische verlies. Gemeenten kunnen dit alleen aan burgers meedelen maar hoeven verder niets te doen.
 • IJsland: Burgers hoeven vooraf geen toestemming te vragen om afstand te kunnen doen van de IJslandse nationaliteit. Het overleggen van deze verklaring is geen voorwaarde meer om een aanvraag Nederlanderschap in te dienen.

Verder zijn een aantal modellen gewijzigd. Voor gemeenten in Nederland zijn alleen de gewijzigde modellen 1.14-1b, 2.5 en 2.22 van belang. Alleen die modellen zijn gearceerd. De andere modellen zijn voor de andere landen van Koninkrijk of het buitenland.

 

2021/3

Dit WBN treedt op 1 juni 2021 in werking. Het betreft het WBN over de Ranov-ers.

Vanaf 1 juni 2021 wordt de Ranov-vergunninghouder, die als minderjarige samen met de ouder(s) of zelfstandig een Ranov-vergunning heeft gekregen, en inmiddels meerderjarig is, voor optie en naturalisatie vrijgesteld van:

 • het overleggen van een geldig buitenlands paspoort en
 • het overleggen van een buitenlandse geboorteakte en
 • van de afstandsplicht van de oorspronkelijke nationaliteit (bij naturalisatie of optie op grond van artikel 6, lid 1, onder e RWN).

Een bijkomende voorwaarde is dat deze persoon sinds zijn vergunningverlening altijd hoofdverblijf in Nederland moet hebben gehad.
Let op! Deze vrijstellingen gelden niet voor Ranov-ers, die als minderjarige zijn ingereisd, maar op 15 juni 2007 (of datum vergunningverlening) al meerderjarig waren en ook niet voor kinderen, die na deze datum zijn geboren en een gewone vergunning hebben gekregen. 

Let op! In 2007 waren mensen jonger dan 18 jaar die gehuwd waren (geweest) ook meerderjarig.

Voor de Ranov-ers, die als meerderjarigen naar Nederland zijn gekomen wordt eerst nog nader onderzoek gedaan en verandert er nog niets.

IND Ranov hotline voor gemeentemedewerkers: 06 - 11 74 14 79 
E-mail: Team.bewijsnood.naturalisatie@ind.nl

 

2021/2

Dit WBN treedt op 1 juli 2021 in werking. Het bevat de volgende wijzigingen:

 • Bepaalde besluiten in het kader van een naturalisatieverzoek worden per gewone post verzonden en niet aangetekend.
 • Bij intrekking van het Nederlanderschap op grond van artikel 14, lid 1 RWN staat sinds 1 juli 2019 dat kinderen, die na het Nederlander zijn geworden van de ouder, zijn geboren nooit Nederlander zijn geweest. Nu is toegevoegd dat dit ook geldt voor kinderen, die nadat de ouder Nederlander is geworden, zijn erkend of gewettigd of van wie het ouderschap is vastgesteld, ook nooit Nederlander zijn geworden. Let op! De toelichting onder B is niet volledig. Lees de tekstballon voor de volledige toelichting
 • Bij de toelichting op artikel 14, lid 6 RWN is een voorbeeld 4 toegevoegd om de wettekst te verduidelijken. Let op! De motivering is niet volledig. Lees de tekstballon bij voorbeeld 4 voor de volledige motivering.
 • Model 1.14-1a is opnieuw toegevoegd. Het model was ten onrechte verwijderd.
 • De modellen 1.30 en 2.3 zijn gewijzigd.

2021/1

Toelichting Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden
Wijziging landenlijst per 8 maart 2021:

 • Griekenland: Er kan meestal afstand worden gedaan, in één geval niet. Griekenland was een C-land.
 • Japan: Er is automatisch verlies bij het verkrijgen van een andere nationaliteit. Japan was een B-land.

2020

WBN 2020/1

WBN 2020/2

WBN 2020/3


WBN 2020/4  rectificatie

 

WBN 2020/5

 

WBN 2020/6