Verkiezingen

Het verkiezingsproces is de ruggengraat van onze democratie. Gemeenten hebben een zeer belangrijke rol in de organisatie en uitvoering van verkiezingen. De NVVB probeert hun daar middels advies, belangenbehartiging en informatieverstrekking zo goed mogelijk bij te ondersteunen.

Op termijn streeft de NVVB naar een geheel digitaal verkiezingsproces met in achtneming van een veilig, betrouwbaar, transparant en inclusief proces.

Verkiezingsagenda 2021

In de Verkiezingsagenda 2021 staan verschillende aandachtspunten voor een kwalitatief beter, efficiënter en effectiever verloop van het verkiezingsproces. De agenda is door de NVVB en VNG opgesteld. De aanleiding hiervoor was de evaluatie van de Tweede Kamerverkiezingen in 2017. Door gemeenten werd toen aangegeven dat onder de huidige omstandigheden het verkiezingsproces niet meer uitvoerbaar is. Het doel van de NVVB en VNG is om de verbeteringen in het verkiezingsproces zoals benoemd in de agenda zoveel mogelijk gerealiseerd te hebben vóór de Tweede Kamerverkiezingen in 2021. Bekijk de  Verkiezingsagenda

Handzaam stembiljet

De NVVB streeft naar een nieuw model stembiljet dat handzaam is en dat elektronisch kan worden geteld. Wij steunen dan ook het ontwerp wetsvoorstel experimentenwet nieuwe stembiljetten, maar pleiten voor een kortere doorlooptijd van de experimenten en willen nauw betrokken zijn bij het toetsen van de uitvoerbaarheid.

Toegankelijkheid van het verkiezingsproces

Iedere kiesgerechtigden moet zijn of haar stem op een toegankelijk manier uit kunnen brengen. De NVVB vind een toegankelijk verkiezingsproces erg belangrijk. Daarnaast richten wij ons op de uitvoerbaarheid voor gemeenten van het amendement van het Verenigde Naties gehandicaptenverdrag. Het actieplan Toegankelijk Stemmen kan hierin ondersteunen. Daarnaast wil de NVVB het delen van best practices stimuleren, zodat gemeenten van elkaars succes en fouten kunnen leren.

Digitale hulpmiddelen

Het gebruik van digitale hulpmiddelen, zoals de Stembureauapp, en de inzet van nieuwe technologieën in het verkiezingsproces moet gestimuleerd worden.

Transitie Kiesraad

Wij zijn betrokken bij de transitie van de Kiesraad naar een nieuwe verkiezingsautoriteit en zullen onze leden op de hoogte stellen van relevante ontwikkelingen zodra deze bekend kunnen worden gemaakt.

Voldoende tijd voor vaststellen definitieve uitslag

De NVVB streeft naar voldoende tijd voor het tellen en vaststellen van de definitieve uitslag bij verkiezingen.

 

NIEUWSOVERZICHT Verkiezingen