Nieuw elektronisch te tellen stembiljet?

Verkiezingen

Minister Donner, van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, heeft in de tijdens de begrotingsbehandeling op 17 november 2011 laten weten dat wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw elektronisch te tellen stembiljet.

Minister Donner, van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, heeft tijdens de begrotingsbehandeling op 17 november 2011 laten weten dat wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw elektronisch te tellen stembiljet. Hij hoopt daarover meer te kunnen vertellen tijdens het Algemeen Overleg met de Kamer, dat voor 1 februari 2012 gepland is.

De minister zei toe ook "na te denken" over wat hij noemde "de eisen die gesteld moeten worden aan apparatuur en programmatuur voor het uitbrengen van de stem". Hoewel hij het wellicht niet zo bedoeld heeft gaf hij daarmee de pleiters voor stemcomputers weer een (klein) sprankje hoop, op de terugkeer daarvan op termijn.

Overigens hebben de Kiesraad, de VNG en de NVVB onlangs hun adviezen op een concept wetsontwerp tot wijziging van de Kieswet aan de minister uitgebracht. Met belangstelling wordt uitgekeken of en in hoeverre (onderdelen van) adviezen in het in te dienen wetsontwerp terug te vinden zijn. Zodra daarover meer bekend is zullen wij u daarover berichten.