Bericht voor AZC-Gemeenten

Dit bericht gaat over de grote groep asielzoekers die al langer dan 6 maanden in Nederland verblijft zonder inschrijving in de BRP.

Gemeenten met een asielzoekerscentrum (AZC) zijn de laatste jaren vanwege de hoge instroom van asielzoekers erg druk geweest met het inschrijven in de BRP van vergunninghouders. Deze groep moet immers snel een BSN krijgen zodat men kan deelnemen aan het maatschappelijk verkeer, bijvoorbeeld voor huisvesting of zorgverzekering. Door de afname van de instroom van asielzoekers daalt de werkvoorraad in te schrijven vergunninghouders van gemeenten. Bovendien heeft de inrichting van enkele BRP-straten bij IND-locaties, waar men de Algemene Asielprocedure (AA) doorloopt, ervoor gezorgd dat de aanwas van in te schrijven vergunninghouders voor AZC-gemeenten sterk afgenomen is. De BRP-straten zorgen voor inschrijving van deze groep in de BRP.

Asielzoekers die 6 maanden in Nederland zijn
Naast de groep die in de AA-procedure een vergunning krijgt, is er de grote groep asielzoekers die niet direct een vergunning krijgt. Zij komen in de Verlengde Asielprocedure (VA). De IND heeft voor deze groep meer tijd nodig om te kunnen beoordelen of deze groep al dan niet een vergunning krijgt. Artikel 21 lid 1 onder f Besluit BRP bepaalt dat deze groep de eerste 6 maanden van verblijf in een asielzoekerscentrum in Nederland niet ingeschreven mag worden. Maar na 6 maanden moet dat wel. Gebleken is dat medewerkers van gemeenten en het COA zich niet altijd ervan bewust zijn dat ook deze mensen in de BRP moeten worden ingeschreven. De groep die daar alsnog voor in aanmerking komt, is dan ook nog groot. Daarnaast blijkt dat het aantal mensen dat in de VA terecht komt, verhoudingsgewijs ook groter wordt waarmee de groep in te schrijven mensen in de toekomst zal toenemen als we geen actie ondernemen.  Het kan zijn dat Burgerzaken van een AZC-gemeente niet beseft dat zich nu al een grote VA-groep  in hun AZC bevindt of dat een locatiemanager van het COA zich niet realiseert dat deze mensen na een half jaar door de gemeente moeten worden ingeschreven in de BRP. Misschien is daardoor bij de afstemming tussen gemeenten en AZC deze groep niet in beeld en wordt zodoende “vergeten”. Het gevolg is dat deze groep niet ingeschreven wordt terwijl dat wettelijk gezien wel moet gebeuren.

Attendering door COA
Het COA zal de komende tijd ieder AZC erop attenderen dat deze groep er is en iedere gemeente krijgt het advies bij haar plaatselijke AZC na te vragen hoe groot de VA-groep in de gemeente is.

Als u heeft vastgesteld is hoe groot de groep is en wie het precies betreffen, kunt u, net als bij vergunninghouders, de IND-dossiers van deze personen opvragen bij de IND in Ter Apel. U kunt hen bereiken via telefoon: 0599-320220/140599 of via email: BRP.ACTA@ind.minvenj.nl

Met het AZC en de in te schrijven asielzoekers kunnen vervolgens afspraken worden gemaakt voor een intake. Dat kan een gemeente geheel naar eigen capaciteit regelen en indelen. Op die manier kan de voorraad snel en in eigen tempo worden ingelopen. We verwijzen u ook naar het Handboek Burgerzaken Amsterdam (HBA) waar het werkproces en de veelgestelde vragen te vinden zijn in “Procesbeschrijving 1e inschrijving van asielzoekers en asielgerechtigden in de BRP”.

De VA-groep die de komende tijd 6 maanden in Nederland gaan verblijven kan op die manier ook eenvoudig bijgehouden worden. Blijf daarover in goed contact met uw AZC.

Vanaf 1 juli 2017 iedereen in de BRP bij begin procedure
Vanaf 1 juli 2017 verandert de situatie waarschijnlijk voor de inschrijving van deze asielzoekers. Het ligt in de lijn der verwachting dat het Besluit BRP per 1 juli 2017 wordt gewijzigd. De wijziging houdt in dat als de minister van Veiligheid en Justitie (in praktijk de IND) verklaart dat er geen bezwaar is om een asielzoeker, die in de VA terecht is gekomen, toch in de BRP in te schrijven. Het gaat om personen waarvan de verwachting is dat deze  langer dan 2/3 van het komende half jaar in Nederland zullen verblijven, er geen bezwaar bestaat tegen inschrijving in de BRP bestaat en de identiteit deugdelijk is vastgesteld, ook al verblijft men nog geen 6 maanden in Nederland. De groep asielzoekers wordt vanaf dat moment voor het overgrote deel al tijdens de Algemene Asielprocedure direct in de BRP-straten ingeschreven. Maar de VA-groep die zich op 1 juli 2017 binnen het AZC van uw gemeente bevindt moet dan nog ingeschreven worden.

Assistentie bij inschrijven van asielzoekers
Op dit moment hebben de BRP-straten, die functioneren bij verschillende procesopvanglocaties (POL’s) in Nederland, capaciteit beschikbaar om uw gemeente te helpen met inschrijven. Om de vergeten groep snel in te schrijven kunt u daar dus een beroep op doen. Neem daarvoor contact op met de voor u dichtstbijzijnde gemeente die een BRP-straat heeft. De BRP-straten in Zevenaar (bemenst door de gemeente Arnhem), Budel (gemeente Cranendonck), Ter Apel (gemeente Vlagtwedde) en Den Bosch (bemenst door de gemeente Gilze-Rijen (ABG-gemeente)) hebben aangegeven andere gemeenten te kunnen helpen. 

Gemeenten vragen zich wel eens af hoe dat werkt met het inschrijven van hun inwoners van het AZC in een BRP-straat in de buurt. Dat kan door middel van een (tijdelijke) briefadresconstructie. Het AZC wordt door de woongemeente aangewezen als instelling bedoeld in art 2.40 Wet BRP. De gemeente met de BRP-straat heeft het adres waar de BRP-straat functioneert als briefadres aangewezen. De betrokken vreemdelingen doen aangifte van verblijf en (brief)adres bij de BRP-straat. Tevens doen zij aangifte van adreswijziging van het briefadres naar het feitelijke woonadres. Voor de datum adreswijziging is het noodzakelijk om deze één dag later dan de dag van aangifte van verblijf en adres voor inschrijving in de BRP in te laten gaan. De aangifte van adreswijziging wordt verstuurd naar de feitelijke woongemeente, die spoedig daarna op de datum van aangegeven adreswijziging de persoonslijst opvraagt via het GBA-berichtenverkeer (Ii01 etc). De BRP-straatgemeente kan u helpen om deze tijdelijke constructie vlot op te tuigen.

Bron: Platform Opnieuw Thuis, initiatief van Ministeries van V&J en BZK opgericht voor de versnelde huisvesting van statushouders

 

Nieuwsoverzicht