Een facultatieve regeling voor centraal tellen

Aanvankelijk wilde minister Ollongren het centraal tellen van stemmen verplicht stellen voor alle verkiezingen en alle gemeenten. Bij rondvraag onder gemeenten door NVVB en VNG bleek dat de experimenten met centraal tellen zeer verschillend gewaardeerd werden. Waar sommige gemeenten positief waren en voordelen als ontlasting van de stembureauleden, transparantie en een ‘frisse ploeg’ benoemden, waren andere gemeenten negatief over het centraal tellen. Zij benoemden een grotere belasting van de gemeentelijke organisatie, moeite met het vinden van voldoende tellers en de hogere kosten als nadelen.

Het stemt ons dan ook zeer tevreden dat het standpunt van de NVVB dat gemeenten een eigen keuze moeten kunnen maken om al dan niet gebruik te maken van centrale stemopneming is overgenomen. Het wetsvoorstel bevat een regeling voor het centraal tellen van de stemmen; hierbij worden de stembiljetten na sluiting van de stembureaus om 21.00 uur alleen voorlopig geteld op lijstniveau. De dag erna vindt de telling van de op de kandidaten uitgebrachte stemmen plaats, op een centrale locatie tijdens een openbare zitting.

De ministerraad heeft op voorstel van de minister op vrijdag 27 september 2019 ingestemd met het wetsvoorstel 'Nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen'. Het wetsvoorstel verbetert de procedure voor de vaststelling van de uitslag van verkiezingen. Er komt meer gelegenheid voor het corrigeren van telfouten, daarnaast wordt het telproces transparanter en beter controleerbaar. Klik hier voor het persbericht van BZK

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer, naar verwachting begin volgend jaar.

Klik hier voor de reactie van NVVB op de wetsvoorstel Nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslag.

Nieuwsoverzicht