Gezocht: Beoordelaars voor vaardigheidsmodules en praktijkopdrachten

Gezocht: Beoordelaars voor vaardigheidsmodules en praktijkopdrachten

De NVVB PublieksAcademie is op zoek naar de volgende beoordelaars van examens:

 • vaardigheidsmodule V1: Dienstverlening (NLQF niveau-4)
 • vaardigheidsmodule V2: Zelfontwikkeling (NLQF niveau-4)
 • vaardigheidsmodule S0: Vaardigheden Specialist Burgerzaken ((NLQF niveau-6)
 • praktijkopdrachten bij verschillende modules op NLQF niveau-6

Dit betreft examens die vallen onder het herziene Diplomastelsel Burgerzaken van de NVVB. Hierna wordt in het kort beschreven wat deze modules, examens en een praktijkopdracht inhouden.

Beoordeling V1: Dienstverlening

Module V1 is bedoeld voor elke medewerker Burgerzaken die contact heeft met de klant. Na het volgen van deze module beschikt de medewerker over vaardigheden om op een klantgerichte wijze de dienstverlening aan de klant inhoud te geven.

Het vaardigheidsexamen V1 betreft een examen op locatie bij de gemeente van de kandidaat. Het examen betreft een beoordeling van vijf klantgesprekken op de werkplek van de kandidaat. Het betreft gesprekken met echte burgers. De beoordelaar regelt die gesprekken. Het betreft gesprekken die in de praktijk van alledag voorkomen.

De beoordeling vindt ter plekke plaats op basis van een zogenaamde single-point-rubric. Dit betreft een semi-holistische beoordelingsmethode. Aansluitend aan de gesprekken krijgt de kandidaat het resultaat meegedeeld. Hoe het examen er precies uitziet en waarop wordt beoordeeld is beschreven in een document. Bij interesse is dit document op te vragen bij de NVVB PublieksAcademie.

Beoordeling module V2: Zelfontwikkeling

Module V2 is bedoeld voor elke medewerker Burgerzaken met het oog op de juiste houding, het bijbehorende gedrag en het vermogen om zich continu aan te passen aan de veranderende vraag van burgers, overheid, maatschappij en de organisatie. Deze eigenschappen vormen het fundament voor de dienstverlening van de toekomst. Na het volgen van deze module beschikt de medewerker over inzichten en vaardigheden om zichzelf blijvend te verbeteren, zich blijvend te ontwikkelen en (nieuwe) competenties, kennis en vaardigheden te verwerven, om als professional mee te kunnen blijven bewegen met veranderingen binnen Burgerzaken.

Voor het vaardigheidsexamen V2 ontwikkelt de kandidaat een reflectieverslag over zichzelf aan de hand van zeventien aspecten verdeeld over de competenties werkhouding, flexibiliteit en verantwoordelijk­heid (zelforganiserend). Aan de hand van onder meer voorbeelden uit de eigen situatie laat de kandidaat zien hoe de kandidaat omgaat met bijvoorbeeld openstaan voor ideeën van anderen en of de kandidaat zelf actief met voorstellen komt. Het reflectieverslag wordt beoordeeld door een beoordelaar. Vervolgens vindt een online beoordelingsgesprek plaats via Teams. De beoordelaar beoordeelt het reflectieverslag en het gesprek als een geheel (dus niet elk onderdeel apart).

De beoordeling kan thuis worden gedaan en vindt plaats op basis van een zogenaamde single-point-rubric. Dit betreft een semi-holistische beoordelingsmethode. Hoe het examen er precies uitziet en waarop wordt beoordeeld is beschreven in een document. Bij interesse is dit document op te vragen bij de NVVB PublieksAcademie.

Beoordeling module S0: Vaardigheden Specialist Burgerzaken

Module S0 is bedoeld voor de aankomend specialist en is gericht op vaardigheden die vooral vakspecifiek zijn binnen Burgerzaken en gericht op de ontwikkeling van de specialist. Na het volgen van deze module heeft de medewerker vaardigheden ontwikkeld gericht op houding/gedrag, zelfstandigheid en de eigen ontwikkeling. Daarnaast zijn vaardigheden ontwikkeld op het gebied van communicatie (in woord en geschrift), omgevingsbewustzijn, bestuurlijk en politiek handelen, proces- en projectmanagement en onderzoek. Deze vaardigheden past een Specialist Burgerzaken toe in combinatie met de aangereikte inhoudelijke kennis, inzichten en andere vaardigheden. Zo worden verschillende vaardigheden in samenhang met andere inhoudelijke specialistmodules geëxamineerd.

Voor het vaardigheidsexamen S0 ontwikkelt de kandidaat een reflectieverslag met een portfolio met bewijsstukken, houdt hij een korte presentatie daarover en vindt een criteriumgericht interview (CGI) plaats. Het reflectieverslag gaat over de volgende negen onderwerpen: houding/gedrag, zelfstandigheid, eigen ontwikkeling, maatschappelijk bewustzijn, verandervermogen (persoonlijk leiderschap), bestuurlijk en politiek handelen, van professional naar processional, regisseur zijn van … en het managen van projecten.

Het examen wordt tegelijk met een aantal andere collega- kandidaten online via Teams afgenomen, waarbij  de kandidaat dus niet alleen een presentatie houdt voor de beoordelaar maar ook voor de collega-kandidaten. Het examen wordt op vooraf vastgestelde data online afgenomen. De duur van de presentatie is maximaal 20 minuten. Het CGI duurt ongeveer 30 minuten en wordt ook online via Teams afgenomen. De onderdelen reflectieverslag, presentatie en het criteriumgericht interview worden als geheel beoordeeld (dus niet elk onderdeel apart).

De beoordeling kan thuis worden gedaan en vindt plaats op basis van een zogenaamde single-point-rubric. Dit betreft een semi-holistische beoordelingsmethode. Hoe het examen er precies uitziet en waarop wordt beoordeeld is beschreven in een document. Bij interesse is dit document op te vragen bij de NVVB PublieksAcademie.

Beoordeling praktijkopdrachten

Verschillende specialistmodules op NLQF niveau-6 bestaan uit een theorie- en/of een praktijkdeel. Het theoriedeel wordt getoetst met een online theorie-examen op basis van gesloten vragen en het praktijkdeel met een praktijkopdracht. Bij een praktijkdeel gaat het om het toepassen van kennis betreffende de specialistmodule in de dagelijkse praktijk.

Een praktijkopdracht is inhoudelijk geheel gerelateerd aan de inhoud (toetstermen) van de betreffende Specialistmodule en gericht op een of meer situaties binnen de eigen gemeente van de kandidaat (ter keuze van de kandidaat). De kandidaat ontwikkelt een of meer adviezen, procedures, maatregelen, richtlijnen, rapportages, risicoanalyses, beleidsvoorstellen of iets daarmee vergelijkbaars voor zijn gemeente. Het idee hierachter is dat de opgedane kennis, inzichten en vaardigheden uit de betreffende specialistmodule toepasbaar worden gemaakt binnen de eigen gemeente. De gemeente heeft dan direct profijt van wat geleerd is tijdens de module.

Voordat kan worden begonnen met de Praktijkopdracht moet daartoe een voorstel worden ingediend. Dat voorstel wordt beoordeeld of omvang, niveau, inhoud, complexiteit en zelfstandigheid passend zijn bij de Specialistmodule waarvoor de Praktijkopdracht wordt uitgevoerd. Na goedkeuring mag worden begonnen met de uitvoering van de Praktijkopdracht. Dit doet de kandidaat thuis of op het werk in eigen tempo. De kandidaat heeft hiervoor maximaal vier weken.

De NVVB beoordeelt het voorstel voor de praktijkopdracht. De beoordeling van de uitgewerkte Praktijkopdracht wordt door één inhoudelijk deskundige beoordelaar gedaan.

De beoordeling kan thuis worden gedaan en vindt plaats op basis van een zogenaamde single-point-rubric. Dit betreft een semi-holistische beoordelingsmethode. Hoe het examen er precies uitziet en waarop wordt beoordeeld is beschreven in een document. Bij interesse is dit document op te vragen bij de NVVB PublieksAcademie.

Wie zoeken wij?

De beoordelaars die wij zoeken zijn ervaren medewerkers Burgerzaken, docenten of andere voor een module ervaren deskundigen die het leuk vinden om als beoordelaar naast het normale werk, beoordelingswerkzaamheden uit te voeren om bekwaamheden van medewerkers Burgerzaken op een objectieve wijze vast te stellen.  

Je beschikt over het volgende:

 • Inhoudelijke bekwaamheid met betrekking tot de modules V1, V2 en/of S0 en/of brede en diepe vakinhoudelijke kennis met betrekking tot de specialistmodules waarop een praktijkopdracht betrekking heeft. Dit betreft de modules S1: Persoonsinformatievoorziening en privacy, S5: Personen- en familierecht + IPR, S6: Awb en procesrecht 2, S7: Kwaliteitsbeheer Burgerzaken, S8: Visie en (middel)lange termijnontwikkelingen, S9: Adresonderzoek 2, S10: Kwaliteit identiteitsdocumenten, S11: Kwaliteit BRP en/of S14: Kwaliteit Burgerlijke stand en Nederlandse nationaliteit.
 • Een aantoonbaar afgeronde opleiding op minimaal bachelor-niveau.
 • Enthousiasme en bereidheid om je een aantal uren per maand in te zetten (nog niet duidelijk is om hoeveel uren het zal gaan).
 • Goed kunnen organiseren van de eigen activiteiten, waarbij de gevraagde activiteiten volgens afspraak worden opgeleverd.
 • Communicatieve, gespreks- en analytische vaardigheden om een beoordelingsgesprek en de beoordeling zelf goed uit te kunnen voeren.
 • Een integere en objectieve houding om zonder vooringenomenheid een beoordeling op basis van uitsluitend de beoordelingscriteria uit te kunnen voeren, waarbij het beoordelingsgesprek wel op een plezierige, persoonlijke en kandidaatgerichte wijze verloopt.
 • Goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse taal voor het geven van schriftelijke feedback waar dat nodig is.
 • Kennis van en ervaring binnen het vakgebied van burgerzaken.
 • Kennis van en ervaring met de laatste ontwikkelingen binnen het vakgebied.
 • Bereidheid tot het volgen van een training in het beoordelen van vaardigheden en het gebruik van de single-point-rubric als beoordelingsinstrument.
 • Bereidheid tot het meedoen aan kalibratiebijeenkomsten om beoordelingen op elkaar af te stemmen en tot verbetervoorstellen te komen voor de beoordelingen in brede zin.

Wat doet een beoordelaar?

 • Als beoordelaar werk je zelfstandig en met uitzondering van module V1 vanuit huis.
 • Voor V1 beoordeel je bij de gemeente waar de kandidaat werkt (of meerdere kandidaten) verschillende echte klantgesprekken. De beoordeling vindt direct plaatst en na enkele gesprekken ontvangt de kandidaat onderbouwd zijn uitslag. Via een systeem (softwareprogramma) voer je achteraf thuis de resultaten en de eventuele feedback in.
 • Via een systeem (softwareprogramma) ontvang je een reflectieverslag van een kandidaat of een uitgewerkte praktijkopdracht in MS Word. Je beoordeelt dit verslag, door het maken van opmerkingen in de kantlijnen en vragen die je voor jezelf formuleert voor de kandidaat  en de beoordelingscriteria uit de single-point-rubric (voor V2, S0 en de praktijkopdrachten).
 • Op een afgesproken moment voer je voor V2 via Teams met de kandidaat een beoordelend gesprek aan de hand van de gemaakte opmerkingen en de beoordelingscriteria. Vervolgens kom je tot een oordeel en deelt dit aan de kandidaat mee. Je rond het beoordelingsformulier af en via het systeem wordt dit verder verwerkt.
 • Voor het examen van S0 geldt een vergelijkbare opzet, maar daar vindt extra nog een presentatie via Teams plaats die wordt mee-beoordeeld naast het reflectieverslag en het beoordelende gesprek.
 • Voor de praktijkopdracht beoordeel je de uitwerking op een vergelijkbare wijze als bij een reflectieverslag en kom je tot een oordeel dat je via het systeem verstuurd. Bij een oordeel met een onvoldoende resultaat moet uit de feedback blijken waarom het oordeel onvoldoende is en de kandidaat voor de herkansing deze feedback kan gebruiken.
 • Een beoordelaar houdt de actualiteiten in de gaten zoals wijzigingen in wet- en regelgeving zodat de laatste actualiteiten, indien van toepassing, kunnen worden meegenomen in gesprekken.

Vergoedingsregeling

 • De beoordelaar ontvangt een vergoeding per beoordelingsactiviteit. Bij V1 ontvangt de beoordelaar ook een reiskostenvergoeding van huis naar de gemeente waar moet worden beoordeeld.
 • De training en kalibratiebijeenkomsten worden door de NVVB gratis aangeboden.

Interesse?

Interesse in de rol van beoordelaar voor een of meer modules en/of praktijkopdrachten binnen het herziene Diplomastelsel Burgerzaken?

Stuur dan jouw motivatiebrief en CV naar de NVVB PublieksAcademie via publieksacademie@nvvb.nl en geef ten minste aanvullend op jouw CV de volgende gegevens aan ons door:

 • Binnen welk vakgebied/welke vakgebieden je werkzaam bent en voor welke modules V1, V2 en/of S0 en/of praktijkopdrachten voor de specialistmodules (S1, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11 en/of S14) jij in aanmerking wilt komen (zie moduleplaat);
 • Over welk bachelor- of masterdiploma(’s) je beschikt.
 • Wat jouw inhoudelijke relevantie is waarvoor je zou willen beoordelen.
 • Of je reeds ervaring hebt met beoordelen en zo ja, waarvan.

De mogelijkheid om te reageren op deze oproep sluit op 14 juli 2021.

Meer informatie?

Meer informatie over de uit te voeren taken of de randvoorwaarden is verkrijgbaar via Cher Perdon, coördinator NVVB PublieksAcademie, op 06-30336798 of via John de Ruiter, waarnemend directeur, op 06-10886057.

Je kunt ook altijd een mailtje sturen naar publieksacademie@nvvb.nl met het kenmerk ‘Oproep beoordelaars herzien Diplomastelsel Burgerzaken'.

Nieuwsoverzicht