Bestuurlijke boete

De Wet basisregistratie personen (BRP) bevat een instrument voor de handhaving van de plichten die burgers hebben ten aanzien van de BRP, namelijk de bestuurlijke boete. De Wet BRP bevat geen andere sanctiemogelijkheden. Verplichtingen handhaven zonder dat er sancties worden opgelegd, is lastig en de handhaver heeft eigenlijk nauwelijks iets om een waarschuwing af te geven. De maximale hoogte van de boete is 325 euro en iedere gemeente heeft de bevoegdheid om voor overtredingen van de Wet BRP aan burgers boetes op te leggen.

Elke gemeente kan haar eigen beleid voor de invulling van die bevoegdheid zelf vaststellen. Het is wenselijk dat de toepassing ervan zoveel mogelijk op gelijke wijze plaatsvindt. De opgestelde handreiking beoogt gemeenten enige standaardisatie in de uitvoering van het sanctiebeleid te bieden. Het heffen van de bestuurlijke boete is geen doel op zich. Het is de bedoeling, dat die burgers aanzet tot het nakomen van verplichtingen die de Wet BRP aan hen oplegt.

Handreiking Bestuurlijke Boete