RANOV

De afkorting RANOV betekent Regeling Afwikkeling Nalatenschap Oude Vreemdelingenwet. Deze regeling is ook wel bekend onder de term pardonregeling. Vreemdelingen die vallen onder deze regeling hebben vanaf 15 juni 2007 een verblijfsvergunning en kunnen onder de reguliere voorwaarden een naturalisatieverzoek indienen. Over het algemeen betekent dit dat het verzoek tot naturalisatie kan worden ingediend na 5 jaar legaal verblijf in Nederland.

Voorwaarden

Omdat deze vergunningen op 15 juni 2007 zijn verleend, geldt in de meeste gevallen dat er vanaf 15 juni 2012 wordt voldaan aan de voorwaarden van hoofdverblijf en toelating. Maar er moet ook worden voldaan aan de andere eisen. Zo zullen vreemdelingen die onder de RANOV-regeling vallen en willen naturaliseren, moeten voldoen aan dezelfde voorwaarden als reguliere vreemdelingen. Dit betekent onder andere dat er geboorteakte (gelegaliseerd of met apostille) en een geldig nationaal paspoort overlegd moeten worden.

Identiteitsherstel

RANOV-ers die in het kader van de RANOV hun identiteit hebben hersteld, hebben toelating vanaf 15 juni 2007. Identiteitsherstel in het kader van de RANOV vond in de regel plaats voorafgaande aan de Ranov-vergunningverlening.In de praktijk kon identiteitsherstel in het kader van de RANOV uiterlijk tot aan de verlening van de vergunning voor voortgezet verblijf plaatsvinden. Dit gold alleen voor de RANOV-ers die geen aanbod tot identiteitsherstel hadden gekregen of niet op eigen initiatief de identiteit hadden hersteld (spontaan identiteitsherstel). Hoewel in de regel het identiteitsherstel plaatsvond vóór RANOV-vergunningverlening is in enkele gevallen sprake geweest van identiteitsherstel na de RANOV-vergunningverlening. Dit was echter alleen mogelijk door middel van inschrijving in de GBA op basis van brondocumenten. In voorkomende gevallen vond identiteitsherstel plaats vóór de verlening van de vergunning voor voortgezet verblijf (verleend met ingang van 15 juni 2008).

Identiteitsherstel kon op 3 manieren plaatsvinden:

  • het aantonen van de identiteit/nationaliteit door middel van brondocumenten;
  • een door betrokkene afgelegde (IND) verklaring ten aanzien van de identiteit/nationaliteit ten behoeve van de gemeenten;
  • door middel van aanpassing van de identiteitsgegevens in de GBA, mits doorgevoerd voorafgaande aan de verlening van de vergunning voor voortgezet verblijf en mits ID-herstel niet eerder was aangeboden of de identiteit spontaan hersteld.

Dit betekent:

  • Bij identiteitsherstel in het kader van de RANOV (na aanbod IND of op eigen initiatief (spontaan herstel) geldt als start “toelating en hoofdverblijf”: 15 juni 2007;
  • Bij identiteitsherstel in het kader van de RANOV (zonder aanbod IND, door aanpassing van de GBA (vóór verlening voortgezet verblijf) en waarbij de ID niet spontaan is hersteld) geldt als start “toelating en hoofdverblijf”: 15 juni 2007;
  • Bij identiteitswijziging na de RANOV en aanpassing van de GBA na de verlening van het voortgezet verblijf geldt als start “toelating en hoofdverblijf”: datum wijziging persoonsgegevens in de GBA.

In een aantal gevallen is de (minieme) identiteitswijziging verschoonbaar. Dat wil zeggen, er is dan in principe geen sprake van een hernieuwde start van de termijn van toelating en hoofdverblijf.

De IND gaat in ieder geval in de volgende gevallen uit van 15 juni 2007 als “startdatum van de termijn van toelating en hoofdverblijf”:

  • Bij een kennelijke verschrijving: te denken valt aan gevallen waarin de opgegeven naam en/of persoonsgegevens een kennelijke verschrijving bevatten;
  • Bij vertaal-/transcriptieproblemen: een wijziging van de opgegeven naam en/of persoonsgegevens als gevolg van vertaal-/transcriptieproblemen

Ambtshalve emigratie naar onbekend land (VOW)

Bij ambtshalve vertrek naar een onbekend land (VOW) vóór 15 juni 2007 en hervestiging in de GBA vóór 1 januari 2009 hoeven geen bewijsstukken te worden overgelegd betreffende hoofdverblijf. Hierbij gelden twee voorwaarden: het is duidelijk dat er geen sprake is van identiteitswijziging, en er zijn geen indicaties zijn dat betrokkene toch niet in Nederland was gedurende de VOW-periode.

RANOV-vergunningen met een ingangsdatum na 15 juni 2007

Veruit de meeste RANOV-vergunningen hebben 15 juni 2007 als ingangsdatum. Er zijn echter ook RANOV-vergunningen verleend met een latere ingangsdatum. In de werkinstructie van de IND is pgenomen dat de latere ingangsdatum met name betrekking heeft op gevallen waarin sprake was van een latere identiteitswijziging. De IND heeft aangegeven dat er ook een specifieke groep te onderscheiden valt. Dit zijn dan met name gezinsleden van 1F-ers die, na de publicatie van WBV 2008/29 in de Staatscourant van 28 november 2008, alsnog in aanmerking konden komen voor een RANOV-vergunning. De groep is te herkennen aan de datum van ingang van het verblijfsrecht. Deze blijkt uit de koppeling met de BVV. De RANOV-vergunningen die aan deze – in aantal zeer beperkte - categorie zijn verleend hebben een ingangsdatum die ligt tussen 28 november 2008 en 31 december 2008 (einde regeling).

Zie voor nadere info de IND Werkinstructie nr. 2012/5 onder paragraaf 6. 

Gevolg

De termijn van toelating en hoofdverblijf vangt o.g.v. artikel 8 RWN niet eerder aan dan de ingangsdatum van de verblijfsvergunning. Voor die datum is er immers nog geen sprake van toelating. Dit betekent dat bij de beoordeling van een naturalisatieverzoek van een persoon die op grond van de RANOV in het bezit is gesteld van een verblijfsvergunning steeds expliciet aandacht moet zijn voor het moment waarop aan de vreemdeling verblijfsrecht werd verleend.
De RANOV-vergunninghouders krijgen bij verlenging onder Momi een verblijfsdocument met als doel: ‘niet-tijdelijke humanitaire gronden’.

Verklaring omtrent toelating

De IND heeft een verklaring omtrent toelating beschikbaar gesteld. Deze verklaring kan gebruikt worden wanneer je als gemeente niet zeker bent of ID-herstel (in het kader van de Ranov) heeft plaatsgevonden dan wel het niet duidelijk is of de (ogenschijnlijk) minieme ID-wijziging verschoonbaar is.

Bijlagen