Schema gegevensverstrekking

Het schema:

Schema schriftelijke gegevensverstrekkingen BRP geactualiseerd

De Werkgroep Schriftelijke Verstrekkingen BRP is sinds het in werking treden van de Wet BRP continu bezig met bijhouden van alle ontwikkelingen op het gebied van gegevensverstrekkingen. 

Het schema schriftelijke gegevensverstrekkingen BRP is in januari 2022 geactualiseerd.

De modelverordening gegevensverstrekking BRP staat op de website van de VNG.

Wijzigingen in het schema gegevensverstrekkingen (2022)

Er is een aanpassing gedaan bij de buitenlandse notaris en de toelichting ‘Bij gemeentelijke verordening aangewezen derde' is aangepast. Tevens zijn er een aantal tekstuele wijzigingen gedaan. 

Wijzigingen in het schema gegevensverstrekkingen (2020)

In deze versie van het schema zijn de volgende onderdelen toegevoegd of aangepast:

Voornemen stopzetting SILA verstrekkingen verwijderd

Het voornemen van de regering om op termijn de SILA verstrekkingen te stoppen is niet meer actueel. Er zijn geen aanwijzingen meer dat de verstrekking van gegevens aan de SILA wordt beëindigd. De aankondiging van een eventuele stopzetting van gegevensverstrekking via het BRP-netwerk aan de SILA is dan ook verwijderd uit het schema.

Toelichting over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in relatie tot de BRP

Op pagina 5 is een toelichting opgenomen waarin de relatie de AVG tot de BRP is beschreven. In het kort gezegd kent de Wet BRP op het gebied van gegevensverstrekking eigen regels, of regels die de AVG eveneens voorschrijft. Net als de AVG aangeeft, wil de werkgroep benadrukken dat u schriftelijke verzoeken om gegevensverstrekking altijd goed toetst op het doel en grondslag van de verstrekking. Let ook op dat er nooit meer gegevens worden verstrekt dan noodzakelijk voor het doel. Als het goed is deed u dit altijd al.

Toelichting over gegevensverstrekking van levenloos geboren kinderen

Op pagina 5 en 6 is een toelichting opgenomen aan wie en onder welke omstandigheden gegevens over levenloos geboren geregistreerde kinderen, die in de BRP zijn opgenomen, gebruikt of verstrekt mogen worden.

Aanpassing over gegevensverstrekking aan financiële instellingen

In voorgaande versies van het schema was opgenomen dat het niet toegestaan zou zijn om aan financiële instellingen gegevens te verstrekken wanneer er sprake zou zijn van een ‘niet-pensioen’ gerelateerde zaken. Deze omschrijving was te kort door de bocht. Gegevensverstrekking aan financiële instellingen is ook toegestaan voor andere doeleinden, mits er sprake is om (al dan niet op termijn) opvorderbare gelden te honoreren aan gerechtigde personen. Hiervan is ook sprake bij andere soorten verzekeringen dan die met pensioen te maken hebben, zoals uitvaartverzekeringen.

Schema 2: bij besluit BRP aangewezen derden

In schema 2 is bij “Advocaten” toegevoegd dat u uzelf altijd moet overtuigen of de gevraagde gegevens inderdaad noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een algemeen verbindend voorschrift. Ook is toegevoegd  dat u aan advocaten geen stukken (bijlagen) mag verstrekken die tot opname van gegevens in de BRP hebben geleid. Denk daarbij aan kopieën van brondocumenten of onderzoekdossiers.

Schema 3: Bij gemeentelijke verordening aangewezen derden

In schema 3 zijn twee nieuwe voorbeeldinstanties toegevoegd:

  • Oorlogsgravenstichting
  • Stichting 40-45