NVVB adviseert ruimhartig beleid voor registratie levenloos geboren kind

Persoonsinformatiemanagement

Vanaf maandag 4 februari 2019 komen er in veel gemeenten verzoeken binnen van ouders die hun levenloos geboren kind graag geregistreerd willen zien in de BRP. De registratie komt tot stand door toevoeging van kindgegevens op de persoonslijst van de verzoekende ouder.
 
Het komt voor dat er bij een geboorte in Nederland in het verleden geen akte is opgemaakt bij de burgerlijke stand in de geboortegemeente. Zonder akte is dan geen registratie in de BRP mogelijk. In dat geval verwijst de woongemeente naar de ambtenaar van de burgerlijke stand van de geboortegemeente om daar alsnog aangifte te doen.
 
In de Officiële Mededeling nr 1 van 2017 van de Commissie van Advies voor de zaken betreffende de burgerlijke staat en de nationaliteit wordt aangeraden om een schriftelijk verzoek van de ouders alsnog te honoreren, ook na vele jaren, en een akte van geboorte (levenloos) op te maken van het levenloos geboren kind mits er bewijsstukken worden overgelegd en niet eerder een akte is opgemaakt. De akte van geboorte (levenloos) wordt ingeschreven in het lopende register van overlijden.
De Commissie zegt daarbij tevens dat het ter beoordeling aan de ambtenaar van de burgerlijke stand is of de overgelegde bewijsstukken voldoende zijn. Mocht de ambtenaar het aangeleverde bewijs onvoldoende achten dan kan, overeenkomstig artikel 24, eerste lid van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, een verzoek tot aanvulling van de registers van de burgerlijke stand worden gevraagd bij de rechtbank, aldus de Commissie.
Natuurlijk moeten ambtenaren van de burgerlijke stand geen akten opmaken ten aanzien van feiten waaraan getwijfeld wordt of zij werkelijk gebeurd zijn. De NVVB beveelt echter aan om deze verzoeken van ouders ruimhartig te behandelen. Deze aanbeveling is in lijn met de toelichting op de wijziging van de Wet BRP waardoor registratie van kindgegevens van levenloos geboren kinderen in de BRP mogelijk is gemaakt.

NB: Denk aan het versturen van het formulier Levenloos geboren kind (telkaart) naar het Centraal Bureau voor de Statistiek.